Emanet ve Ehliyet

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) En Nisa Sûresi: 11.
(2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84.
(3) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 84. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam-İst: 1307 C: 1, Sh: 6, El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: 186.
(4) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1982 C: 1, Sh: 103.
(5) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 29, Sh: 136. Ayrıca El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: 186, El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 85, Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad C: 2, Sh: 746. Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 413 K. Feraiz 2 Had. No: 2091.
(6) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 468. Ayrıca Muhammed İbn-i Cerir Et Taberi-Camiû'l Beyan-C: 4, Sh: 275.
(7) El Ahzab Sûresi: 36.
(8) En Nisâ Sûresi: 11-14.
(9) En Nisâ Sûresi: 176.
(10) En Nisâ Sûresi: 7.
(11) M. Hamdi Yazır-Hak Dini Kur'an Dili-İst: 1936 C: 2, Sh: 1540.
(12) Enfal Sûresi: 75.
(13) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm) Sh: 589 Madde: 1769.
(14) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 3, Sh: 301-302 K. Feraiz: 1 Had. No: 2885.
(15) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 29, Sh: 138. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 86, Şerhû Damad-C: 2, Sh: 747.
(16) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 428 K. Feraiz: 21 Had. No: 2113.
(17) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 447-448. Ayrıca El Mavsili-A.g.e. C: 5 Sh: 85.
(18) İbn-i Nüceym El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 3, Sh: 389. Ayrıca Ö. N. Bilmen Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu-C: 3, Sh0 145 Madde: 440.
(19) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 7, Sh: 11 K. Feraiz: 26. Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 2, Sh: 1233 K. Feraiz: 1 Had. No: 1614, Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Sh: 423 K. Feraiz: 15 Had. No: 2107.
(20) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 454. Ayrıca El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-C: 4, Sh: 188, Ö. Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 5, Sh: 228 Madde: 106.
(21) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 425 K. Feraiz: 17. Ayrıca Sünen-i Darimi-İst: 1401 C: 1, Sh: 780-781 K. Feraiz: 41, Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 C: 2, Sh: 913 K. Feraiz: 8 Had. No: 2735.
(22) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 454. Ayrıca El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 86, El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: 188, Ö. Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 5, Sh: 224-225.
(23) Geniş bilgi için bakınız madde: 1308-1313.
(24) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 454.
(25) Ö. Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 5, Sh: 220-23 Madde: 108-109.
(26) Geniş bilgi için bakınız madde: 1191-1198.
(27) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 188.
(28) Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad İst: 1316 bsk. ofset Beyrut: ty C: 2, Sh: 746-747. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 85, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 447.
(29) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 3, Sh: 210.
(30) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1237-1238 K. Feraiz: 4.
(31) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 357.
(32) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 330. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 433, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 415-416, El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 167-168.
(33) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976 C: 5, Sh: 115.
(34) El Bakara Sûresi: 180.
(35) El Bakara Sûresi: 240.
(36) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 Sh: 138 vd.
(37) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 231. Ayrıca El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 168, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 518.
(38) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 331-332. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 427, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 432.
(39) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976 C: 5, Sh: 119 Madde: 21.
(40) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 427. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 433.
(41) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi Kahire: 1965 C: 4, Sh: 233. Ayrıca Sahih-i Buhari-İst: 1401 K. Vasaya: 6, Sh: 3, Sh: 188, Sünen-i İbn-i Mace-C: 2, Sh: 905 K. Vasaya: 6, İmam Ahmed b. Hanbel-C: 4, Sh: 186, İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 bsm) Sh: 140 Madde: 402.
(42) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 424. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 430.
(43) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 169. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e.C: 4, Sh: 233, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 429 (Not: Bilindiği gibi zimmi; Ulû'lemr ile akid imzalayarak, İslâm hukukuna tâbi olan gayr-i müslimdir. "Zimmet akdi" sözkonusu olmayan hiçbir gayr-i müslime; vasiyet yapılamaz. Çünkü din hususunda savaşıp savaşmayacağı kesinlik kazanmamıştır).
(44) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 419. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 427, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 231.
(45) Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 2, Sh: 1250 K. Vasaya: 1. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 232, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 420.
(46) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 461.
(47) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 428.
(48) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 3, Sh: 186 K. Vasaya: 1. Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 2, Sh: 1249 Had. No: 1 (1627) (Not: Sahih-i Müslim'de: "Vasiyet etmek istediği bir şeyi bulunup da, üzerinden iki gece geçen bir müslümanın hakkı, ancak vasiyetinin yanında yazılı bulunmasıdır" şeklinde rivâyete yer verilmiştir. Her ikisinde de acele edilmesine teşvik vardır)
(49) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 431-432. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 428.
(50) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 247-248. Ayrıca Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuk-ı İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: 120 Mad: 24. İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 467 vd.
(51) El Maide Sûresi: 106.
(52) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 330 vd.
(53) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 265-266. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 394, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 501-503.
(54) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: : 428.
(55) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 447. Ayrıca Ömer N. Bilmen-Hukukı İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: 209 Madde: 22.
(56) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 41-42. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 420, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 383.
(57) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 420, (Not: Mecelle'de (Madde: 1114) "Kısmet; hisse-i şayiayı tayin etmektir" şeklinde tarif olunmuştur)
(58) Günümüzde de; miras konusundaki ihtilaflar, genellikle mahkeme sonucu çözümlenmektedir. Bilindiği gibi T.C. laik bir devlettir. Miras konusunda; TBMM tarafından çıkarılan kanunlar yürürlüktedir. İslâm Fıkhı ile laik miras hukuku; başta teşri noktasından ayrılmaktadır. Bunun dışında şu farklar mevcuttur. A) İslâm fıkhında: "Evladlık" varis değildir, esasen bu müessese ilga olunmuştur. Medeni kanuna göre evlatlık; evlat edinene nazaran miras hukuku yönünden tıpkı nesebi sahih çocuk gibidir. (Madde: 447) B) İslâm fıkhında kız çocuklar, erkek çocukların yarısı kadar miras hakkına sahiptir. Bu husus ayetle sabittir. Medeni kanuna göre; miras hakkı yönünden kız çocuk ile erkek çocuk arasında fark yoktur. (Madde: 439) C) İslâm fıkhında anne ve babaya miras payı ayrılmış olduğu halde; medeni kanunda bu durum farklıdır. (Madde: 440, 441) D) İslâm fıkhında; din ayrılığı mirasa manidir. Medeni kanunda böyle bir ayırım sözkonusu değildir. E) İslâm fıkhında; varisi mirastan mahrum etmek, mûrisin elinde değildir. Medeni kanunun mahfuz hisseli miras bırakan tarafından mahrum edilebileceği kabul edilmiştir. F) İslâm fıkhında; varisler kabul etmediği müddetçe, mirasçılardan biri yararına yapılan vasiyet muteber değildir. Medeni kanunun miras hükümlerine göre; varislerden birinin lehine vasiyet etme hakkı mûrise aittir. Diğerlerinin iznine ihtiyaç yoktur. (Madde: 462-463) Bunun gibi birçok hükümler farklıdır. (Geniş bilgi için: Doç: ilhan Öztırak-Miras Hukuku-Ank: 1968 Sh: 9-10)
(59) İmam-ı Şafii-El Ülm-Beyrut: 1393 D. Marife Yay. C: 6, Sh: 219.
(60) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 16, Sh: 102.
(61) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh0: 18-19. Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 16, Sh: 102-104, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 42, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 421, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 5 (Not: Fukaha Kâsım'ın (Ferâizi icra memurunun) Kadı tarafından tayin edileceği ve Beytülmal'dan maaş alacağı üzerinde durmuştur. Ancak hak sahibi varisler olduğu için; kendilerinin de velayetlerinin bulunduğunu, ücret vererek taksim işini yaptırabileceklerini zikreder)
(62) İmam-ı Şafii-A.g.e. C: 6, Sh: 219.
(63) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 16, Sh: 104.
(64) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 5, K. Feraiz: 5.
(65) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 450. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-iİt: 1980 C: 5, Sh: 92, El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 188.
(66) Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad İst: 1316 bsk. ofset C: 2, Sh: 756. Ayrıca Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve I.F. Kamusu-İst: 1976 C: 5, Sh: 212 Mad: 37.
(67) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 452-453. Ayrıca El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: 195-196, El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 94-96.
(68) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 419 K. Feraiz: 9 Had. No: 2099. Ayrıca Ahmed İbn-i Hanbel-El Müsned-C: 4, Sh: 428-436.
(69) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 37.
(70) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 6 K. Feraiz: 7.
(71) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 88.
(72) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 6. Ayrıca Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 415 K. Feraiz: 4 Had. No: 2093, Sünen-i İbn-i Mace- C: 2, Sh: 909-910 K. Feraiz: 4.
(73) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 3.
(74) M. Hamdi Yazır-Hak Dini Kur'an Dili-İst: 1936 C: 2, Sh: 1541. Ayrıca Hafidû İbn Rüşd-Bidayetü'l Müctehid ve Nihayetü'l Muktesid-İst: 1976 C: 2, Sh: 445 vd.
(75) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 6. Ayrıca Sünen-i Darimi-İst: 1401 C: 1, Sh: 742-743 K. Feraiz: 4.
(76) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 90.
(77) Sünin-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 3, Sh: 317 K. Feraiz: 4 Had. No: 2895. Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 C: 2, Sh: 909-910 K. Feraiz: 4.
(78) M. Hamdi Yazır-Hak Dini Kur'an Dili-İst: 1936 C: 2, Sh: 1310 (Not: Zira buradaki "birader ve hemşirelerden murad bi'licma ana bir kardeşlerdir" denilmiştir)
(79) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 460.
(80) M. Hamdi Yazır-A.g.e. C: 2 Sh: 1310.
(81) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 451. Ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen-Hukukî İslâmiyye-İst: 976 C: 5, Sh: 207-208 Madde: 4, El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 193.
(82) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 92.
(83) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6 Sh: 451, El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 93.
(84) En Nisâ Sûresi: 11.
(85) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 93.
(86) En Nisâ Sûresi: 11.
(87) En Nisâ Sûresi: 176.
(88) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 93.
(89) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8 Sh: 6 vd. Ayrıca Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 418 K. Feraiz: 8, Sahih-i Müslim-İst: 1401 C: 2, Sh: 1234-1238.
(90) En Nisâ Sûresi: 11.
(91) En Nisâ Sûresi: 176.
(92) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 C: 2, Sh: 219-220. Ayrıca İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 593 vd.
(93) Sahih-i Buhari-İst: 1401 C: 8, Sh: 7 K. Feraiz: 12. Ayrıca Sünen-i Darimi-İst: 1401 C: 1, Sh: 742-743 K. Feraiz: 4.
(94) Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr (Şerhû Damad) C: 2, Sh: 762-763. Ayrıca Ö. Nasûhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: 208 Mad: 10.
(95) El Enfâl Sûresi: 75.
(96) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 99. Ayrıca Şerhû Damad C: 2, Sh: 763.
(97) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 99. Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1237-1238 K. Feraiz: 4.
(98) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 469-470. Ayrıca Şerhû Damad-C: 2, Sh: 761.
(99) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 96. Ayrıca Şerhû Damad C: 2, Sh: 762.
(100) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 200. Ayrıca Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad C: 2, Sh: 765, El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 105.
(101) En Nisâ Sûresi: 7.
(102) İmam-ı Kurtubi-El Camiû Li Ahkami'l Kur'an-Kahire: 1967 C: 5, Sh: 46. Ayrıca İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 454 vd.
(103) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 C: 4, Sh: 421 K. Feraiz: 12 Had. No: 2103. Ayrıca Sünen-i Darimi-İst: 1401 C: 1, Sh: 776 K. Feraiz: 38, Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 C: 2, Sh: 914 K. Feraiz: 9 Had. No: 2737.
(104) El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 105.
(105) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 458 vd. Ayrıca El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 105, El Meydani-A.g.e. C: 4, Sh: 200-201.
(106) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: 308-309 Mad: 182.
(107) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 210.
(108) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye-İst: 1976 C: 5, Sh: 309-310 Mad: 183-184.
(109) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 421 K. Feraiz: 12.
(110) Ö. Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 5, Sh: 326 Madde: 200-201.
(111) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 457.
(112) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 504-505. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mabtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 266.
(113) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 266. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 595.
(114) Şeyh Muhammed b. Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr Şerhû Damad İst: 1316 bsk. ofset Beyrut: ty C: 2, Sh: 770.
(115) El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 117 vd.
(116) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 470-473. Ayrıca El Mavsili-A.g.e. C: 5, Sh: 117-118.
(117) Şeyh Muhammed b. Süleyman-A.g.e. C: 2, Sh: 768-769.
(118) Ö. Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılahat'ı Fıkhiyye Kamusu-İst: 1976 C: 5, Sh: 212 Madde: 38. Ayrıca Seyyid Şerif Cürcani-Şerhû Feraizi's Siraciye-İst: ty Sh: 80.

Günün Sözü

"Hz. Âişe (r.anhâ) şöyle dedi: ‘Ey Allah’ın Resûlü! Kadîr gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim? diye sordum. “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhıbbü’l-afve fa‘fü annî” diye duâ et buyurdu.’ (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.