Emanet ve Ehliyet

10. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9 Sh: 36. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 94, Şeyh Abdülgani-El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 181.
(2) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 112.
(3) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 142-143. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 94.
(4) Abdi'l Latifi'z Zebidi-Sahih-i Buhari muhasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi-ank: 1975 (3 Bsm) C: 12, Sh: 20.
(5) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 3, Sh: 162.
(6) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 C: 3, Sh: 490.
(7) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 98. Ayrıca İbn-i Abidin-A.g.e. C: 8, Sh: 162, 372. İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 129.
(8) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 C: 2, Sh: 61 vd.
(9) El Maide Sûresi: 49.
(10) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974, C: 7, Sh: 142.
(11) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 17, Sh: 28 vd. Ayrca İmam-ı Mavsili-El İhtiyar-İst: 1980 C: 2, Sh: 109, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 306.
(12) İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 6, Sh: 298.
(13) Sahih-i Buhrai-İst: 1401 Çağrı Yay. K. Sitte Serisi C: 8, Sh: 16. Ayrıca Sünen-i Darimi-K. Hudud 5 C: 1, Sh: 569, Sahih-i Müslim-K. Hudud: 2, Sh: 1314, Sünen-i İbn-i Mace. K. Hudud: 6 C: 2, Sh: 851, Ahmed b. Hanbel-El Müsned-C: 3, Sh: 386, 395.
(14) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 163. Ayrıca İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 316 C: 4, Sh: 112. (Not: Ancak yapılan suça tekabül eden had kat'iyyet kazanmadan (Beyyine ve ikrar ile sabit olmadan) yapılan tövbe sahihtir. Dolayısıyla Kadı'nın (Şer'i şerifle hükmeden hakimin) huzuruna çıkmadan önce yapılan tövbe (zararları izale kaydıyla) haddi düşürür. Çünkü had henüz, kat'iyyet kazanmamış, beyyine ve ikrarla sabit olmamıştır.
(15) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 580-581 Had. no: 4428.
(16) Sahih-i buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 14. K. Hudud: 5.
(17) İmam Ebû Yusuf-Kitabû'l Haraç-İst: 1973 Bahar Yay. Sh: 190.
(18) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 184-185.
(19) Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 C: 4, Sh: 172-173.
(20) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 105. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-C: 2, Sh: 152, İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-C: 4, Sh: 163 (Not: Suçun vaki olduğu zaman şahidliği; sırf mü'minin günahını setretmek ve nasihat etmet niyetiyle gizlemek caizdir. Ancak daha sonra şahidlik için kadı (hakim) huzuruna çıktığında, şehadeti kabul edilmez. Çünkü töhmet söz konusudur.
(21) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 53. Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 9, Sh: 111.
(22) Siracüddin Ebû Hafs Ömer El Gaznevi-El Gurretü'l Münife-Kahire: 1950 Sh: 168. Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 129.
(23) Daha önce bu konu üzerinde durmuştuk. Bakınız madde: 215, 216, 217.
(24) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 198. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 2, Sh: 146-147, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 67 (Not: İmam-ı Şafii (rha) köle üzerinde efendisinin velayetini esas alarak, efendi kölesine hadda cezasını tatbik edebilir hükmünü beyan etmiştir. Hanefi fûkahası, Ulû'lemr'in izni olmadan, efendi kölesine hadd uygulayamaz" hükmünde müttefiktir.) (25) İbn-i Hümam-Fethûl Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 160.
(26) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 99-100. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 103, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 153.
(27) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 131 (Not: Bu konu üzerinde daha önce durmuştuk. Bakınız Madde: 734) (28) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 15. Ayrıca Sünen-i Darimi-K. Hudud: 21 C: 1, Sh: 578, Ahmed b. Hanbel-El Müsned- C: 1, Sh: 99- 159, Sahih-i Müslim-K. Hudud: 10 C: 2, Sh: 1333, Sünen-i İbn-i Mace, K. Hudud: 33 C: 2, Sh: 868.
(29) Feteva-ı Kadıhan-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 467 (Feteva-ı Hindiyye'nin kenarında) (30) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 33.
(31) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 161-162.
(32) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 61-62. Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 115-116.
(33) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 33.
(34) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 164-165 (Not: İbn-i Hümam ve İbn-i Nüceym'de; zinanın tarifinde "Darû'l İslâm'da işlenmesini" esas almışlardır. Esasen haddin tatbiki için bu şarttır. Zira Darû'l Harb'te; Ulû'lemr'in velayeti sözkonusu değildir. Bu seeble hadd-i zinayı uygulama imkânı yoktur) (35) El İsrâ Sûresi: 32.
(36) Mecmuatu't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 35. Ayrıca İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 C: 3, Sh: 38.
(37) Bakınız madde: 1082-1085.
(38) En Nûr Sûresi: 1, 2.
(39) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 36 vd. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 98. Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 184, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 125-126.
(40) En Nisâ Sûresi: 15-16.
(41) İmam-ı Şafii-Er Risale-Kahire: 1979 (2 Bsm) Sh: 247 Madde: 886.
(42) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8-Sh: 30 K. Hudud: 38.
(43) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 30 K. Hudud: 38. Ayrıca İmam-ı Malik-Muvatta-İst: 1401 C: 2, Sh: 322 K. Hudud: 1 Had No: 6, İmam-ı Şafii-A.g.e. Sh: 248-250 madde: 691, Sünen-i İbn-i Mace-K. Hudud: 7 C: 2, Sh: 352 Had. No: 2549.
(43) İbn-i Münzir-Kitabû'l İcma-Ankara: 1983 Sh: 79.
(44) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 181-184, İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 34-38, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 96-97, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 147-149, İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 121-125, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 64-66.
(45) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 220.
(46) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 121. Ayrıca Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 24, İmam-ı Merginani-a.g.e. C: 2, Sh: 96 (Not: Ulû'lemr veya kadının; zina ettiğini ikrar eden kimseye rücû etmesini telkin etmesi ve ona "- Belki de sen onu öptün veya şehvetle dokundun da, zina yaptım sanıyorsun" demesi müstehab olur. Zira Resûl-i Ekrem (sav), Hz. Maiz (ra)'e: "Belki de o kadına dokundun veya öptün" diyerek, yol göstermiştir.) (47) Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 182-183. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 95, Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 147.
(48) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 120-121. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 96 (Not: Hanefi fûkahası "ikrarı sebebiyle had cezasına mahkûm olan kimse, cezanın tatbikinden önce rücû ederse had düşer!.. Zira rücû haberinin doğru olma ihtimali vardır. Bu ise; ciddi bir şüphedir" hükmünde müttefiktir. İmam-ı Şafii (rha) ikrardan rücû'nun sahih olmadığına hükmetmiştir.
(49) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 185. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam- İst: 1307 C: 2, Sh: 63.
(50) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 180.
(51) En Nisâ Sûresi: 25.
(52) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 147.
(53) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 36. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2 Sh: 64.
(54) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 33 K. Hudud: 2 Had. No: 1424. Ayrıca El Beyhaki-Sünenû'l Kübra-C: 3, Sh: 238.
(55) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 3, Sh: 133. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 99, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 62, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 130-131 (Not: İslâm ûleması "mükellef, sırf nikâh akdiyle muhsan olmaz. Nikâhla birlikte cinsi ilişkinin (cimanın) gerçekleşmesi şarttır." hükmünde ittifak etmiş ve bu hususta icma hasıl olmuştur. Ayrıca Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Allahû Teâla (cc)'ya şirk koşan kimse, muhsan olmaz" buyurduğu da bilinmektedir. Fasid nikâh veya mülk-i yemin (Teserri akdi sonucu alınan cariye) sebebiyle cinsi münasebette bulunan kimse de, "Muhsan" olmaz) (56) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 125. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam- İst: 1307 C: 2, Sh: 62.
(57) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 97.
(58) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 189.
(59) İbn-i Hümam-a.g.e.C: 4,Sh: 121-124.Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-a.g.e.C: 3, Sh: 184-185.
(60) Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 890 Had. No: 2669.
(61) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 127. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 6, Sh: 92 (Not: Annesinin zinasından çocuğu mes'ul değildir. Fukaha sadece "Veled-i zinanın" imametini; kendisini yetiştirecek bir babası olmadığı için ve cahil kalma ihtimalinin fazlalığını esas alarak "mekruh" bulunmuştur)
(62) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 137. Ayrıca hadis için, İmam-ı Malik El Muvatta-İst: 1401 Çağrı Yay. K. Hudud: 1 C: 2, Sh: 821.
(63) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 59. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam- İst: 1307 C: 2, Sh: 64.
(64) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 184.
(65) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 125.
(66) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6, Sh: 266.
(67) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 372. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 6, Sh: 270.
(68) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 26, Sh: 163.
(69) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 378 (Not: Hadd-i Kazf sebebiyle cezalandırılmış olan müslüman, velev ki tövbe etse dahi şahidliği muteber değildir. Zira Allahû Teâla (cc): "Ebediyyen onların şahidliğini kabul etmeyin" (En Nûr Sûresi: 4) emrini vermiştir.)
(70) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 65-67. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 47-48.
(71) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 195. Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 245.
(72) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 2, Sh: 160. Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 9, Sh: 105-106.
(73) En Nûr Sûresi: 4.
(74) "İfk" hadisesini bahane ederek, zina isnadında bulunan kimse, muhkem nassı inkâr etmiş olur. Muhkem nassı inkâr etmek ise küfürdür.
(75) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 8, Sh: 246.
(76) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 192.
(77) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 247.
(78) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 195-196. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 112-113, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 2, Sh: 160-161, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 190-191, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 8, Sh: 247-251.
(79) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam- İst: 1307 C: 2, Sh: (80) En Nûr Sûresi: 19.
(81) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 190. Ayrıca Şeyh Abdülgani-A.g.e. C: 3, Sh: 195.
(82) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 378.
(83) El Maide Sûresi: 90.
(84) İmam-ı Gazali-El Mustafa min İlmû'l Usûl-Beyrut: 1987 C: 1, Sh: 287.
(85) El Mavsili-El İhtiyar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 98.
(86) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 232.
(87) El Maide Sûresi: 91.
(88) Sahih-i Müslim-İst: 1401Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1206 Had.No: 67 (1578) K.Müsakat: 12.
(89) İmam-ı Malik-El Muvatta-İst: 1401 C: 2, Sh: 346 K. Eşribe: 5.
(90) Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 192-193. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 110-11, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 159.
(91) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 D. Sadr Mtb. C: 4, Sh: 179.
(92) Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 194, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 111, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 70, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 185.
(93) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 40. Ayrıca İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 24, Sh: 28-29 (Not: Izdırar halinde bir fiilin suç olmaması için: a) Zaruretin başka yolla giderilmesi mümkün olmamalı. b) Kat'i ölüm tehlikesi bulunmalı. c) Başkasını muzdar hale sokmamalı. d) Başkasının ölümüne sebeb olmamalıdır. Bu dört şartın dışında, zaruret miktarını aşmamalıdır.) (94) İbn-i Hümam-A..g.e. C: 4, Sh: 184. Ayrıca Şeyh Nizam ve Heyet-A.g.e. C: 2, Sh: 160.
(95) Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1587 vd. K. Eşribe: 7.
(96) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 234.
(97) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. Had. No: 3688 K. Eşribe: 6. Ayrıca Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 4, Sh: 91-92 Had. No: 3688 K. Eşribe: 6.
(98) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 105. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 1965 C: 2, Sh: 111.
(99) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 194, İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 185, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 70.
(100) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 235.
(101) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 24, Sh: 32. Ayrıca İbn-i Abidin-A.g.e. C: 8, Sh: 235.
(102) Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 2, Sh: 100. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 233, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 3, Sh: 240 (Not: Genel kaide: "Ma'siyete (harama, kötülüğe) dayanan icare sahih olmaz. Ma'siyete dayanan akid, hak meydana getirmez" şeklindedir)
(103) İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 5, Sh: 277.
(104) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 11, Sh: 78.
(105) İmam-ı Gazali-El Mustafa Min İlmû'l Usûl-Beyrut: 1937 C: 1, Sh: 287.
(106) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 65. Ayrıca İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 218-219, Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 200.
(107) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 118. Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 9, Sh: 133, İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 65, Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 170.
(108) El Maide Sûresi: 38.
(109) İmam Ebû Bekir El Cessas-El Ahkamû'l Kur'an-Beyrut: 1335 C: 2, Sh: 414.Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 237.
(110) İbn-i Nüceym-A.g.e. C: 5, Sh: 54. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 67.
(111) İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 223. Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 318, İbn-i Nüceym El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 5, Sh: 54.
(112) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 170.
(113) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 221 (Not: Ayrıca İbn-i Abidin: "Çünkü İmam-ı Azam (rha): "(Çalınan mal) on dirhemden az olursa el kesilmez" diye merfû olarak, rivayet edilen Hadis-i Şerif'la amel etmiş" hükmünü zikretmektedir. Bu hadis, Ahmet b. Hanbel (rha)'in "El Müsned" isimli, hadis mecmuasında, ravileriyle birlikte zikredilmiştir.
(114) Sünen-i Nesai-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 79. K. Ka't El Sarık. Bab: 10. Ayrıca Sünen-i Ebû Davud-C: 4, Sh: 545-546.
(115) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 138.
(116) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 120-121 (Not: Altından yapılmış haç işareti, satranç, tavla, zar vb. eşyada da el kesilmez. Zira çalan: "Münkeri nehyetmek istedim" diyebilir) (117) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 228. Ayrıca Sünen-i Darimi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 570 K. Hudud: 7, Sünen-i Ebû Davud-C: 4, Sh: 549, Kitabû'l Hudud: 12 Had. No: 4388, Sünen-i İbn-i Mace-C: 2, Sh: 865 K. Hudud: 27 Had. No: 2594, Sünen-i Tirmizi-C: 4, Sh: 52-53 K. Hudud: 19 Had. No: 1449.
(118) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 69. Ayrıca İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 5, Sh: 58, Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 203.
(119) Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 204.
(120) Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 C: 2, Sh: 179, 204. Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace-C: 2, Sh: 769 Had. No: 2291 K. Ticaret: 64.
(121) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 151. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 70.
(122) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 188. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 220.
(123) Sünen-i Darimi-İst: 1401 Çağrı Yay. c: 1, Sh: 571 K. Hudud: 8. Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace-C: 2, Sh: 964 K. Hudud: 26 Had. No: 2591, Sünen-i Ebû Davud-C: 4, Sh: 551-552 K. Hudud: 13.
(124) İbn-i Münzir-Kitabû'l İcma-Ank: 1983 Sh: 78.
(125) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 150-151. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 123-124, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 8, Sh: 320, 321, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 240-241.
(126) En Nûr Sûresi: 61.
(127) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 70-75. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 123-124, İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 320-321, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 240-241.
(128) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 9, Sh: 147.
(129) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 225. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 78.
(130) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 337. Hadis için; Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 542-544 Had. No: K. Hudud: 8.
(131) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 84-88. Ayrıca İbn-i Abidin-A.g.e. C: 8, Sh: 326-327.
(132) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 247. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 82.
(133) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 166. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 130, Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 210 (Not: Resûl-i Ekrem (sav): "Hırsızın üzerine, onun sağ eli kesildikten sonra ödettirme (tazminat) yoktur" buyurmuştur) (134) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 86-87. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 82.
(135) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-C: 2, Sh: 126.
(136) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 317. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 78, İbn-i Hümam Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 219, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 118.
(137) El Maide Sûresi: 33.
(138) İbn-i Kesir-Tefsirû'l Kur'an'il Azim-Beyrut: 1969 C: 2, Sh: 49-50.
(139) Mecmuat'u't Tefasir-İst: 1979 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 275-277.
(140) Geniş bilgi için, bakınız; madde: 226, 227, 228, 716.
(141) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 85.
(142) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir?-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 272-274. Ayrıca İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 3, Sh: 363.
(143) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 132, İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 195-196, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 8, Sh: 360.
(144) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kibat-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 211. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 268-269, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 85.
(145) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 93. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 133, Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 212.
(146) El Maide Sûresi: 34.
(147) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 96. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 133, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: (148) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 204. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 96.
(149) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 9, Sh: 127-128.
(150) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 211. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 74.
(151) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 167. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 63, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 75.
(152) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1983 C: 8, Sh: 280. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 167.
(153) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 214.
(154) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 64.
(155) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 2, Sh: 117. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 199, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 78. İbn-i Hümam-A.g.e. C: 4, Sh: 215-216, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 8, Sh: 281.
(156) İbn-i Abidin-A.g.e. C: 8, Sh: 289. (Not: İslâm fıkhında "Hapis" cezası; zaman ile sınırlı değildir. Tevbe etmek ve yaptığı fiilden nadim olmak; serbest bırakılmayı beraberinde getirir.)
(157) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965, C: 2, Sh: 102. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydain-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 191-192, İbn-i Abidin-A.g.e. C: 8, Sh: 209-213.
(158) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 156-157. (Not: İmam-ı Azam'a göre, livatada haddin olmaması hafif olduğu için değil, aksine çok büyük bir günah olduğu içindir. Çünkü bir kavle göre "Had" günahları temizleyicidir. Livata ise, temizlenmeyecek derecede büyük bir günahtır) (159) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 540 K. Hudud: 4 Had No: 4375.
(160) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 9, Sh: 71. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bediaû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 64.
(161) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 2, Sh: 117-
118. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 305, İbn-i Nüceym-El Bahrû'r Raik-Kahire: 1311 C: 5, Sh: 52 (Not: İmam-ı Şafii (rha) "ta'zir cezası infaz edilirken ölen kimsenin "Diyeti'nin" Beytülmal'den ödenmesinin vacip olduğuna" kaildir. Zira ta'zirden kasıd; öldürmek değil, te'dib etmektir. "Hanefi fûkahası ise; "Ulû'lemr veya Kadı; şer'i şerifin kendisi üzerine vacip kıldığı bir görevi ifa etmiştir. Dolayısıyla şer'i bir cezanın infazı sırasında meydana gelen ölüm, ecelle ölüm gibidir" hükmünde müttefiktir) (162) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 216-217.
(163) Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 28-30 K. Diyet: 22.
(164) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 24, Sh: 37. Ayrıca Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tab. Ofset Beyrut: ty D. İhya Yay. C: 2, Sh: 623-624.
(165) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 41. Ayrıca Sahih-i Müslim-C: 2, Sh: 1301 K. Kasame: 4, Sünen-i Ebû DavudC: 4, Sh: 708-710 K. Diyet: 24.
(166) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307, C: 2, Sh: 92. Ayrıca Sünen-i Nesai-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 7, Sh: 117 K. Tahrim: 26.
(167) İbn-i Nüceym-A.g.e. C: 8, Sh: 344. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 92.
(168) Şeyhülislâm Ali b. Muhammed-El Feteva-İst: 1324 C: 2, Sh: 291.
(169) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 140. Ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Islahat-ı Fıkhiyye Kamusu-ist: 1976 C: 3, Sh: 27-28, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 2 (Not: Esasen "Hesaba çekilmeyi gerektiren her türlü suça "Cinayet" denilmiştir. Öldürme, uzvun koparılması veya ta'tili (iş göremez duruma getirilmesi) Cana karşı işlenen cürümdür. Zina etmek, zina iftirasında ve gayr-i meşru ilişkilerde bulunmak "ırz ve namusa" karşı işlenen "cinayettir"; yol kesmek, soygun, hırsızlık, gasb ve siyasi sebeble milkiyeti tahdid "mala" karşi işlenen cinayettir.
(170) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 27, Sh: 84. Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 D. Sadr. Mtb. C: 8, Sh: 244, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307, C: 2, Sh: 88.
(171) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 246. Ayrıca İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 26 Sh: 59 (Not: Kısası taleb etmek; öldürülen kimsenin gerek neseb noktasından, gerek sebeb (hısımlık, akrabalık) notkasından mirasçısı (asabesi) olan kimselerin hakkıdır. Bu hak, kat'i nasslara tanınmıştır. Şefaat ve afv yetkisi de; kısası taleb etme hakkı olan herkese aittir.) (172) Ömer Nasuhi Bilmen-A.g.e. C: 3, Sh: 28.
(173) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 26, Sh: 148. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307, C: 2, Sh: 88.
(174) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 26, Sh: 59. Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 88.
(175) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 156. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 141, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 244-245.
(176) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 234-235. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 88-89.
(177) En Nisâ Sûresi: 93.
(178) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur fi mülteka el Ebhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Bsk. Ofset: Beyrut: ty C: 2, Sh: 615.
(179) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 90.
(180) El Maide Sûresi: 32.
(181) Abdi'l Latifi'z Zebidi-Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi-Ank: 1975 (3 Bsm) C: 9, Sh: 83 Had. No: 1371. Ayrıca Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 42. K. İlm: 14 Had. no: 2673.
(182) İmam-ı Serahsi-Şerhû's Siyerû'l Kebir-Kahire: 1971 C: 1, Sh: 383.
(183) El Bakara Sûresi: 178-179.
(184) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 241. Ayrıca İmam-ı Serahsi-El Mebsut: Beyrut: ty C: 26, Sh: 60.
(185) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 165. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 148, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 270-271. Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur fi mülteka El Ebhur-İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Ofset: Beyrut: ty C: 2, Sh: 624.
(186) Molla Hüsreve-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 89.
(187) El İsrâ Sûresi: 33.
(188) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. K. Diyet: 6 C: 8, Sh: 38.
(189) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 26, Sh: 86-87. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 89.
(190) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 234-235.
(191) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 160.
(192) Sahih-i Buhari-İst: 1401 K. Diyet: 22 C: 8, Sh: 42-44.
(193) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 91.
(194) İbn-i Hümam Fethûl Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 257-258, Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 144, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 160.
(195) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 26, Sh: 122. Ayrıca İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 272.
(196) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 26, Sh: 122.
(197) İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 8, Sh: 344. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 164, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 92, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 268-269.
(198) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 236.
(199) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 363.
(200) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 237-240.
(201) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 161. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 259, Sünen-i Darimi-İst: 1401 Çağrı Yay. K. Diyet: 6 C: 1, Sh: 586, İmam Ahmed b. Hanbel-A.g.e. C: 1, Sh: 49, Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 K. Diyet: 22 C: 2, Sh: 888 Had. No: 2661, Sünen-i Tirmizi-İst: 1401 K. Diyet: 9 C: 4, Sh: 18 Had No: 1400.
(202) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 235. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 144, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 161, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 91, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 259.
(203) El İsrâ Sûresi: 33.
(204) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 149-150. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 94 (Not: Maktulün velisi yoksa "Ulû'lemr"; ya kısası tatbik eder veya diyete hükmeder. Afv etme yetkisi yoktur)
(205) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 182.
(206) İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 C: 3, Sh: 213, 252. Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace-K. Diyet: 35 C: 2, Sh: 898.
(207) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 120 K. Cihad-Bab, fi nehyi ani'l müsle. Had. No: 2666.
(208) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 161, Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 145, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 95, ibn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 260, Sünen-i İbn-i Mace-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 889 K. Diyet: 25 Had. No: 2667-2668.
(209) İmam-ı Kasani-A.g.e. c: 7, Sh: 246.
(210) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 7. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 Ç: 3, Sh: 150, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 94-95, İbn-i Nüceym-El Bahru'r Raik-Kahire: 1311 C: 8, Sh: 310.
(211) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 168. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 239, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 278-279, Şeyh Abdülgani-A.g.e. c: 3, Sh: 150.
(212) El Bakara Sûresi: 179.
(213) Daha önce bu konu üzerinde durmuştuk bakınız, madde: 1296.
(214) En Nisâ Sûresi: 92.
(215) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 300-301. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 24, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 102-103.
(216) Öldürme çeşitlerini daha önce izah etmiştik, bakınız madde: 1309.
(217) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 6, Sh: 24. Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 302-303, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 103, El Ceziri-Kitabû'l Fıkh Ale'l Mezahibü'l Erbaa-Beyrut: 1392 C: 5, Sh: 368-369.
(218) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 103.
(219) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 27, Sh: 74. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 297, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 165-166.
(220) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 154. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 168.
(221) İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 308. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 104, Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 154, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 168.
(222) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 255. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 308.
(223) El Ceziri-K. Fıkh Ale'l Mezahibi'l Erbaa-Beyrut: 1392 C: 5, Sh: 370. Ayrıca Ebu İshak Eş Şirazi-El Müzehheb-C: 2, Sh: 211, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 168, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 308.
(224) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 254. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 103, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 307, Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 25, Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb. C: 2, Sh: 639, El Ceziri-A.g.e. C: 5, Sh: 370-371.
(225) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 169-170. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 95, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 253.
(226) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 90. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 71, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 253.
(227) Abdullah b. Mahmud El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 26. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 89.
(228) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhûr (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Ofset: Beyrut: ty C: 2, Sh: 637-638. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 103, Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 152 (Not: Bu tasnif Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Abdullah b. Mesû'd, Hz. Ebû Musa El Es'ari ve Hz. Mugire b. Şube'den rivayet olunmuştur. Buna "Diyet-i Mugallaza" denir.)
(229) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 177-178. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 142-144.
(230) İbn-i Manzur-Lisanû'l Arab-C: 11, Sh: 458. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 124.
(231) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 27, Sh: 125-126. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 225, Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 177-178.
(232) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 254-256. Ayrıca Ömer Nasuhi Bilmen-Hukuki İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu-İst: 1976 C: 3, Sh: 54-55. Madde: 237-238.
(233) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 125. Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1309-1311 K. Kasame: 11. Ayrıca Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 C: 4, Sh: 696 K. Diyet: 21.
(234) İmam-ı Serahsi-A.g.e. C: 27 Sh: 127. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 256, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 83. Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 125.
(235) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 180. Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1313 C: 8, Sh: 413-414.
(236) Abdulah b. Mahmud El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 53-54. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 77, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 120, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 373-374.
(237) İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 217-218. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 121, Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 172-174, Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 77-78.
(238) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 26, Sh: 110-118. Ayrıca İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 220-221, İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 288-289.
(239) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 174. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 220-221.
(240) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Ofset, Beyrut: ty C: 2, Sh: 684. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 175 (Not: Ölü iki köy arasında bulunursa, hangi köye daha yakınsa, o köy halkına yemin ettirilir ve diyeti taleb edilir. Ölü çarışda bulunursa, çarşıda mülk sahibi olan kimseler mes'uldür.)
(241) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 395-396. Ayrıca Şerhû Damad-C: 2, Sh: 684, Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 175 (Not: Hapishanede bulunan ölünün diyetide "Beytülmal'den karşılanır.) (242) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 290.
(243) İbn-i Nüceym-El Bahrû'r Raik-Kahire: 1311 C: 8, Sh: 389.
(244) İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 326. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 108, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 189.
(245) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e, Sh: 34-35. Ayrıca İbn-i Nüceym-El Bahrû'r Raik-Kahire: 1311 C: 8, Sh: 390, El Ceziri-Kitabû'l Fıkh Ale'l Mezahibi'l Erbaa-Beyrut: 1392, C: 5, Sh: 372-373, Şeyh Abdülgani El Meydani-A.g.e. C: 3, Sh: 170, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 108-100, İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 189-190, El Mavsili-El İhtiyar fi ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 44.
(246) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Osfet: Beyrut: ty C: 2, Sh: 650.
(247) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 1, Sh: 167.
(248) El İsra Sûresi: 31 (Not: Müfessirler; hem anne rahmindeki, hem de doğumdan sonraki çocuğun öldürülmesinin haram olduğunu beyan etmişlerdir.)
(249) Papaz Thomas Malthus tarafından ortaya atılan "Geometrik hız prensibine" göre, dünya ileri bir tarihte "açlık" tehlikesi geçirecektir. Bu sebeple "Doğum Kontrolü"nü şart görür!.. Son yıllarda Batıcı-Laik kadrolar; mü'minlerin nüfusunu kontrol edebilmek için, korkunç bir propagandaya başlamışlardır. Emperyalist kâfirlerin; mü'min kadınların rahimlerindeki çocuklara dahi, düşman olduklari sezilmektedir. Unutulmamalıdır ki, kürtaj haramdır.
(250) İmam-ı Muhammed-Siyer-i Kebir-İst: 1980 Evs Yay. C: 1, Sh: 144.
(251) İmam Burhanüddin Ez Zernuci-Ta'limü'l Müteallim-İst: 1980 Sh: 26.
(252) Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 4, Sh: 710-711 K. Diyet: 25.
(253) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 305.
(254) Abdülkadir Udeh-Et Teşriû'l Cinâi-Kahire: 1959 (2 Bsm) C: 1, Sh: 524-525 (Not: Bu eser "İslâm Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuku" adıyla, Türkçe'ye çevrilmiş ve İhya Yayınevi'nce yayınlanmıştır-İst: 1977 C: 2, Sh: 59-65.
(255) Ebu Bekr Muhammed b. İbrahim b. El Münzir-Kitabû'l İcma-Ank: 1983 Sh: 84.
(256) Sahih-i Buhari-İst: 1401 Çağrı Yay. C: 8, Sh: 46-47 K. Diyet: 28-29. Ayrıca Sünen-i Ebû Davud-İst: 1401 Ç: 4, Sh: 715 K. Diyet: 30, Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi'l Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 113, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 351.
(257) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 201-202. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve Heyet-A.g.e. C: 6, Sh: 53, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 113, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 3, Sh: 351-352.
(258) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 163-164. Ayrıca Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman-Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Mtb. Amire Tb. Ofset: Beyrut: ty C: 2, Sh: 659-660.
(259) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 199. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2 Sh: 112, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 349-350 (Not: Sürücü ile yaya çarpışsalar; ister kasıdlı, ister hataen, ister bir sebeble olsun, yayanın ölümü halinde diyet gerekir. Kasıdlı ve hataen çarpmalarda; ayrıca sürücüye keffaret vacip olur. Bir sebeble (Tesebbüben) olursa, keffaret vacip olmaz. Günümüzdeki bütün trafik suçları, bu genel hüküm içerisinde değerlendirilebilir. Zira, umumi yoldaki kaza halinde "Diyet"in düşmeyeceği kesindir.
(260) El Bakara Sûresi: 282.
(261) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 26, Sh: 188.
(262) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 283-284. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 110-111 (Not: Anayola meyleden duvarın yıkılmasını; müslüman taleb edebileceği gibi, zimmi (gayri müslim) de taleb edebilir. Şer'i şerifle hükmeden kadı'nın, yıkılma tehlikesi olan duvarın yıkılmasını geciktirme hakkı yoktur)
(263) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 162-163. Ayrıca İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 334-336, Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 109, İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire: 1965 C: 4, Sh: 191-192.
(264) İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 296.
(265) İmam-ı Merginani-A.g.e. C: 4, Sh: 182-183. Ayrıca İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 296-297, Feteva-ı Kadıhan-Beyrut: 1400 (Feteva-ı Hindiyye'nin kenarında) C: 3, Sh: 433-434, İbn-i Hümam-A.g.e. C: 8, Sh: 311-313.
(266) El Maide Sûresi: 45.
(267) İmam-ı Serahsi-El Mebsut-Beyrut: ty C: 26, Sh: 74. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 297. Feteva-ı Kadıhan-C: 3, Sh: 433.
(268) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 90. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 233.
(269) Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 108 (Not: Bir yıl bekleme, normal yaralarla ilgilidir.) Uzuv kopması veya ta'tili (işe yaramaz duruma gelmesi) kesin olursa Kadı muhayyerdir. Bekleme "Ers" ve "Hükümet-i Adi" meselesinin kesinlik kazanması noktalarında dikkate alınır. Esasen adil ve mütehassıs bir doktorun bilgisine başvurulur. Kısas içinde, yaranın durumuna göre beklenir.)
(270) Abdullah b. Mahmud El Mavsili-El ihtiyar fi Ta'tili'l Muhtar-İst: 1980 C: 5, Sh: 31. Ayrıca Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 2, Sh: 96, İbn-i Hümam-Fethû'l Kadir-Beyrut: 1318 C: 8, Sh: 270-271.
(271) İmam-ı Kasani-El Bedaiû's Senai-Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 314 vd. Ayrıca Molla Hüsrev-A.g.e. C: 2, Sh: 105-106, Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 3, Sh: 154-158 (Not: Ebû Musa El Eş'ari'den rivayet edilen bir Hadis-i Şerif'te Resûl-i Ekrem (sav): "Her diş için, beş deve verilir" buyurmuştur)
(272) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 2, Sh: 232. Ayrıca İmam-ı Kasani-A.g.e. C: 7, Sh: 131.
(273) Feteva-ı Bezzaziye-Beyrut: 1400 C: 6, Sh: 312 (Feteva-ı Hindiyye'nin kenarında)
(274) İbn-i Kudame El Hanbeli-El Muğni-Beyrut: 1972 C: 10, Sh: 103. Ayrıca İmam-ı Şarani-Mizanû'l Kübra-Kahire: 1306 C: 2, Sh: 153.

Günün Sözü

"“Allah’tan yardım iste, acze düşme. Eğer sana bir musîbet gelirse, ‘keşke ben şöyle yapaydım, böyle olurdu’ deme! ‘Allah böyle istedi’ de!” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.