Emanet ve Ehliyet

8. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 409-410. Ayrıca Abdi'l Latifi'z Zebidi - Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi - Ank: 1974 (3 Bsm) C: 6, Sh: 4, İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315, C: 2, Sh: 117.
(2) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 216.
(3) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 410.
(4) Al-i İmran Sûresi: 96-97.
(5) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 4, Sh: 2, 3. Ayrıca İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 118, İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l mübtedi - Kahire : 1965, C: 1, Sh: 134, Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 178. Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 216. İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 413. Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 216.
(6) El Hacc Sûresi: 27.
(7) İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 2, Sh: 118-119.
(8) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 412.
(9) Ahmed Davudoğlu - Sahih-i Müslim Tercemesi ve şerhi - İst: 1978, Sönmez Yay. C: 6, Sh: 301.
(10) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 134. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 216.
(11) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 413.
(12) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 122-123.
(13) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 118.
(14) İmam-ı Azam Ebû Hanife - El Müsned - İst: 1978, Sh: 132, had. No: 218/1.
(15) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 123. Ayrıca Bedrüddin-i Ayni - Umdetû'l Kari - İst: 1308 - 11, Mtb. Amire Tb C: 4, Sh: 484.
(16) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 134.
(17) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 216.
(18) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 119.
(19) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 261.
(20) Sünen-i Tirmizi - İst: 1401, Çağrı Yay: K. Sitte Serisi C: 3, Sh: 176 Hd. No: 812.
(21) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 419.
(22) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 216-217. Ayrıca Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuaû'l Enhûr (Şerhû Damad), İst: 1316 Tabından ofset, Beyrut: ty D.İhya Neşri C: 1, Sh: 260.
(23) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 2, Sh: 125.
(24) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 217.
(25) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 420.
(26) İbn-i Hümam - A.g.e C: 2, Sh: 124.
(27) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 217. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 420, İmam-ı Merginani - El Hidaye - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 134.
(28) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 218.
(29) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 421-422. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 218.
(30) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315, C: 2, Sh: 124.
(31) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 134. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 217.
(32) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 216.
(33) Bilindiği gibi Türkiye'de hac işleri Laik devletin kontrolü altındadır. Uzun yıllar karayolu; "Veba" ve bunun gibi sebeblerle yasaklanmıştır. Şimdi Diyanet Vakfı tarafından "hac seferleri" düzenlenmektedir. Ancak Şevval ayından çok önce; hac işi dondurulmaktadır. Bu bir zulümdür.
(34) Al-i İmran Sûresi: 97.
(35) İmam Ebû Bekir El Cessas - El Ahkamû'l Kur'an - Beyrut: 1335, C: 2, Sh: 23. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 126, İmam-ı Kurtubi - El Camii Li Ahkami'l Kur'an - Kahire: 1967, C: 2, Sh: 138, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 135.
(36) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 217. Ayrıca İbn-i Hümam A.g.e. C: 2, Sh: 127.
(37) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 423-424. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 217.
(38) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 419.
(39) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 1, Sh: 125. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 128.
(40) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 422.
(41) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 135.
(42) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 218.
(43) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 127. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C1, Sh: 135. (Not: Esah olan kavle göre, vücûbunun değil, edâsının şartı olduğunu beyan etmektedir. Biz de bu sebeple "Edâsı'nın şartları arasında zikrettik)
(44) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 429. (Not: malum olduğu üzere İbn-i Abidin 1784 yılında doğmuş, 1836 yılında vefat etmiştir. "sonra - Allah'a hamdolsun - bu korku kalmamıştır" hükmü, İslâm ordularının yağmacıları ve eşkiyaları tenkil ettiğini ihsas ettirmektedir. Peki günümüzde; başta Nuseyri Hafız Esad rejimi olmak üzere tağuti devletler, hacc yolunu kesmemişler midir? Tahkiken sabittir ki; hac yolunda yağma ve rüşvet gırla gitmektedir!.. Bir ibadeti hakkı ile edâ etmek O'nun şartlarını muhafaza etmekle mümkündür.Bu gerçekleri görmemezlikten gelmek ve tağuti güçlere karşı ümmeti uyarmamak büyük bir vebaldir. Hele hele bu konuda hassasiyet gösteren mü'minleri "Fitne çıkarmakla" suçlamak, tevhid akidesine düşmanlığı beraberinde getirir. Bu kalbî bir marazdır. Ne mutlu, Tağuti güçlerle cihadı esas alan mü'minlere!..)
(45) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 218.
(46) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - beyrut: 1315, C: 2, Sh: 128.
(47) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 217. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 219, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 135, Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 178-179, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 128.
(48) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 432.
(49) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 219.
(50) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4,Sh: 433-434.
(51) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 128-129. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 135.
(52) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 435.
(53) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 129.
(54) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 219.
(55) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 419.
(56) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 219.
(57) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 217.
(58) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 439-440.
(59) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 219.
(60) Molla Hüsrev - A.g.e C: 1, Sh: 217. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 439.
(61) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 439.
(62) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 219
(63) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 415 vd.
(64) İstihare Namazı ve Duasını daha önce izah etmiştik. Bakınız madde: 589.
(65) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 219-220.
(66) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 456.
(67) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 132.
(68) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 4, Sh: 167. Ayrıca İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974 C: 2, Sh: 164, İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 136, Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 221, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 133.
(69) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 1, Sh: 839, Had. No: 1182 K. Hacc, Bab: 2.
(70) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 4, Sh: 166.
(71) İmam-ı Azam Ebû Hanife - El Müsned - İst: 1978, Sh: 134, Had. No. 222/5.
(72) Şeyh Abdülgani El Meydani-El Lübab fi şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 179-180.
(73) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 457.
(74) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 2, Sh: 132. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 462. (Not: Sırf gezmek niyetiyle dahi olsa, Mekke'ye niyet ettiği an, ihram vacip olur. Bu sebeple; Cidde'ye gelen bir kimse, mikatlara geldiğinde, sırf oraya gitmeye niyet etmelidir. Bu vesile ile "Mekke'yi görürüm" diye niyet ederse, ihram vacip olur.)
(75) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 218. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 136.
(76) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 133.
(77) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 221.
(78) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 146. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 221.
(79) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 4, Sh: 168.
(80) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 467.
(81) İbn-i Hümam - A.g.e C: 2, Sh: 134.
(82) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 136.
(83) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 136-137.
(84) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 222.
(85) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 137. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 136, Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 223, İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 473-474.
(86) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 219. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 137, Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 223.
(87) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 222.
(88) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 139.
(89) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 183.
(90) El Bakara Sûresi: 197.
(91) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi -Kahire: 1965, C: 1, Sh: 138.
(92) El Maide Sûresi: 96.
(93) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 221. Ayrıca İbn-i Hümam-A.g.e.C: 2,Sh: 141, Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e.C: 1, Sh: 223.
(94) Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 182, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 138,Molla Hüsrev-A.g.e.C: 1,Sh: 221,Şeyh Nizamüddin ve heyet-A.g.e. C: 1,Sh: 223.
(95) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 141-142.
(96) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 182, Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 221-222.
(97) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 138.
(98) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 142.
(99) Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 182. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 222, İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 488-489.
(100) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 143.
(101) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 223.. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 139, Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 182-183, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 222.
(102) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 2, Sh: 143.
(103) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 139. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 223, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 222, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 144, Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 183, İbn-i Abidin - A.g.e. C: 4, Sh: 494, İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai Beyrut: 1974, C: 2, Sh: 176.
(104) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 280.
(105) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 224.
(106) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C1, Sh: 139-140.
(107) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 224-225.
(108) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 184-185.
(109) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 140. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 223, Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 225.
(110) İbn-ı Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 149.
(111) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 140.
(112) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 225.
(113) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 185.
(114) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 150.
(115) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 140.
(116) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 151.
(117) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 225.
(118) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 140-141.
(119) Sahih-i Buhari - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 161. Ayrıca Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi - Ank: 1974, C: 6, Sh: 116, Had. No: 796.
(120) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 226.
(121) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 141.
(122) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 226.
(123) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 141.
(124) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 226.
(125) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 224. Ayrıca İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 519-520.
(126) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 227.
(127) El Bakara Sûresi: 158.
(128) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1,Sh: 141.
(129) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 2, Sh: 157.
(130) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 227.
(131) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 160.
(132) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 141.
(133) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 153-154.
(134) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 227. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 225.
(135) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, Ch: 143.
(136) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 162.
(137) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 144. (Not: Arene vadisi (veya Batn-ı Arene) bir rivayete göre Resûl-i Ekrem (sav)'in şeytanı gördüğü mevkidir. Müzdelife'nin yakınındaki Muhassir vadisi es; Ebrehe ordularının Ebabil kuşları tarafından hezimete uğratıldığı mekandır. Buralardan uzak durulur.)
(138) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 228.
(139) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 226.
(140) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 2, Sh: 166.
(141) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 229.
(142) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 144.
(143) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 229.
(144) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C 1, Sh: 145. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 230.
(145) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 230.
(146) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 169.
(147) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 230.
(148) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 171-172.
(149) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 146.
(150) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 230-231.
(151) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 190-191. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 147.
(152) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 231.
(153) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 177.
(154) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 231.
(155) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 147.
(156) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 228-229. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 234.
(157) Allahû Teâla (cc)'nın indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onların yerine geçmek üzere hüküm icad eden her güç "Şeytan'ın Hizbine (Hizbû'ş Şeytan'a) dahildir. Kur'an-ı Kerim'de: "İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Öyle ise (Ey Mü'minler) şeytanın dostlarına karşı cihad edin. Şüphesiz ki şeytanın hilekârlığı zayıftır" (En Nisa Sûresi: 76) hükmü beyan buyurulmuştur. Şeytan taşlanırken; Komünizm, Kapitalizm, Liberalizm, Demokrasi ve bunun gibi bütün ideolojiler taşlanır. Amelin mahiyeti budur.
(158) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 174.
(159) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 231. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1,Sh: 147, Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 191.
(160) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 178.
(161) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 231. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 148.
(162) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 231.
(163) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 178.
(164) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 192. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 229.
(165) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 148-149. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 230.
(166) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 232.
(167) Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 192. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 230, Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 232.
(168) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 232.
(169) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 149. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 193, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 231.
(170) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 234.
(171) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: Sh: 233-234. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 152, Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 195.
(172) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 229. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 151, Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 195, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 232.
(173) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 2, Sh: 191-192.
(174) Kurban bayramından iki veya üç gün önce; uçakla hareket eden bir mükellef Arafat'taki "Vakfe"ye rahatça yetişebilir ve Hacc ibadetini edâ eder!.. Ancak bazı güçler; daha Ramazan Ayı gelmeden, hacc ibadetini edâ edecek kimselere sınırlamalar getirmektedirler. Bu "İbadet hürriyetini" ortadan kaldıran şartların dikkate alınmaması mümkün değildir.
(175) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 234.
(176) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 5, Sh: 35.
(177) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 2, Sh: 199. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e. C: 5, Sh: 34, İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 153.
(178) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 196. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 198-199.
(179) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 154.
(180) Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 197.
(181) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 238.
(182) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 5, Sh: 34
(183) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 198-199.
(184) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: Sh: 238.
(185) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 199. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 156.
(186) Daha önce "Hac ibadeti nasıl edâ edilir" başlığı altında "Hacc-ı İfrada niyet eden" mükellefin yapacağı amelleri izah etmiştik. Bakınız madde: 974'den, 998'e kadar olan kısım.
(187) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 239.
(188) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - A.g.e. C: 2, Sh: 215.
(189) Sahih-i Müslim - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 983, Had. No: 437 (1349). Ayrıca Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi - Ank: 1974, C: 6, Sh: 175, Had. No: 844.
(190) Bedrüddin-i Ayni - Umdetü'l Kari - İst: 1308-11 Mtb Amire Tab. C: 5, Sh: 3 vd.
(191) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 4, Sh: 451-452.
(192) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 234.
(193) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 237.
(194) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 183 (Not: Amelde Şafii mezhebini taklid eden kardeşlerimiz için umre farzdır. Ancak Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki bir anlaşma sonucu; umre için asgari 40 yaşına girmek şart koşulmuştur. Firaset sahibi her mü'min kabul eder ki, bu bir ibadetin yolunu kapatmaktır.)
(195) İbn-i Abidin - A.g.e. c: 4, Sh: 453.
(196) Bakınız madde: 975'den 982'ye kadar olan kısım.
(197) El Bakara Sûresi: 196.
(198) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 240.
(199) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 160. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 203, Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 239. (Not: Buradaki kurban (dem); koyun ve keçi manasınadır. Bu bahiste "kurban" kelimesini bu mahiyette kullanacağız. Deve ve sığır (bedene) cezasını bizzat tasrih edeceğiz.
(200) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 241.
(201) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 226.
(202) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 240. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 160, Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 241.
(203) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 205.
(204) El Bakara Sûresi: 196.
(205) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 163.
(206) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 5, Sh: 68.
(207) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 240. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 240.
(208) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 5, Sh: 70-71. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 240.
(209) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 242.
(210) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 161. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 241.
(211) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1 Sh: 242.
(212) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 161. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 241.
(213) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 228.
(214) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 242.
(215) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 161. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 229.
(216) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 243.
(217) El Bakara Sûresi: 196.
(218) İbn-i Hümam - A.g.e.C: 2,Sh: 236-237. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 205, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 163.
(219) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 204. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 241.
(220) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1 Sh: 161-162.
(221) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 243.
(222) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 2, Sh: 234-235. Ayrıca Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 204.
(223) Bakınız madde: 841.
(224) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 244.
(225) El Bakara Sûresi: 197.
(226) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 206. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1 Sh: 246, İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 164.
(227) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 241.
(228) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 164. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 246, Şeyh Nizamüddin ve heyet - C: 1, Sh: 245, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 241, Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 206.
(229) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 245. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 164, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 246 Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 206.
(230) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 238. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 206.
(231) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 245.
(232) Bakınız madde: 328.
(233) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 244.
(234) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 164. Ayrıca Şeyh Nizümiddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 244.
(235) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 239-241.
(236) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 245.
(237) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 243-245.
(238) İmam-ı Merginani- El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 165.
(239) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 246.
(240) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 243.
(241) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 165. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 207.
(242) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 244. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 207-208, Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 242.
(243) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 246.
(244) Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 208.
(245) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 232. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 194.
(246) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 250. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 247, Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 209.
(247) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 167.
(248) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 247.
(249) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 233.
(250) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 250.
(251) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 209. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 167, Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 247. İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 250. Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 242.
(252) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 247.
(253) Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 210.
(254) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 252.
(255) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 168. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 247.
(256) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1.
(257) El Maide Sûresi: 95.
(258) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 247.
(259) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 255-256. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 211-212 Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 247.
(260) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 247.
(261) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974 C: 2, Sh: 195 vd. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 2, Sh: 260 vd.
(262) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 170.
(263) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 161 (Not: İmam-ı Şafii (rha) " Er Risale" isimli usûl kitabında (Kahire: 1979 Sh: 39-40) Bu Ayet-i Kerime'yi "Hüküm İstinbatı ve İctihad'ın" meşruiyyetine delil olarak zikretmektedir. Zira iki adil mü'minin hüküm vermesini ve muhrim'in de onların hükümlerine göre amel etmesi emrolunmuştur.
(264) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 170.
(265) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 213-214. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 261-262, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 170.
(266) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 247.
(267) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 2, Sh: 266.
(268) Sahih-i Müslim - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 856-857 K. Hacc Bab: 9. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 214.
(269) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 173.
(270) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 264. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 248, Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 215.
(271) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 171. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 248, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 265.
(272) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 247. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 216.
(273) Bakınız Madde: 977.
(274) İmam-ı Merginani C: 1, Sh: 169. Ayrıca İbn-i Abidin C: 5, Sh: 104. İbn-i Hümam C: 2, Sh: 258.
(275) El Maide Sûresi: 96.
(276) Şeyh Nizamüddin C: 1, Sh: 247. İmam-ı Merginani C: 1, Sh: 169. İbn-i Abidin C: 9 Sh: 103, İbn-i Hümam C: 2 Sh: 255-256.
(277) Molla Hüsrev C: 1, Sh: 247. Şeyh Abdülgani El Meydani C: 1, Sh: 216.
(278) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 5, Sh: 107.
(279) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 252. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 216-217, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 252, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 173.
(280) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 276.
(281) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C1, Sh: 174. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 217 (Not: İhramlı kimsenin; gerek haremin dışında, gerekse haremin içinde kesmiş olduğu av hayvanı laşe hükmündedir, kat'iyyen yenilmez.)
(282) İmam-ı Münziri - Kitabû'l İcma - Ank: 1983, Sh: 40.
(283) Şeyh Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 1, Sh: 218.
(284) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 2, Sh: 280. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 250.
(285) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 252 vd.
(286) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 257.
(287) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 5, Sh: 165.
(288) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 255.
(289) El Bakara Sûresi: 196.
(290) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 296-297. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 218-219.
(291) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 180-181.
(292) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 256.
(293) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuaû'l Enhur fi şerhi Mülteka el Ebhur (Şerhû Damad) Beyrut: ty C: 1, Sh: 307-308. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 183, Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 259 - İbn-i Hümam Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 310-311.
(294) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 5, Sh: 190.
(295) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 257. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 259, İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 311 vd.
(296) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 257.
(297) Bu hususla ilgili olarak bakınız madde: 14, 15.
(298) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 318-319. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 258.
(299) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 259.
(300) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 222. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 261.
(301) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 321.
(302) Abdullah İbn-i Mahmut İbn-i Mevdûd El Mavsili - El İhtiyar - İst: 1980, C: 1, Sh: 172. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 261. Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 262. Şeyh Abdülgani El-Meydani-A.g.e. C: 1 Sh: 222 (Malum olduğu üzere, "Ganem" tabiri, koyun ve keçiyi içine aldığı gibi "Bakar" tabiri, camus'u da içine alır. Zekât bahsinde bu hususu izah etmiştik.
(303) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 1, Sh: 186.
(304) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 2, Sh: 323.
(305) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuaû'l Enhur fi şerhi Mülteka el Ebhur (Şerhû Damad) - Beyrut: ty C: 1, Sh: 310 vd. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 186, Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 262.
(306) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 2, Sh: 325.
(307) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 2, Sh: 262. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 185.
(308) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 265.
(309) Sünen-i Tirmizi - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 148.
(310) Abdurrauf Münavi - Feyzû'l Kadir - Beyrut: 1356, C: 6, Had. No: 8716.
(311) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 265.
(312) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 5, Sh: 241-242.
(313) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 265.
(314) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 266.
(315) Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 267 (Not: Bu mezarlar Vahhabiler tarafından tahrip edilmiştir. Şimdi Cennetü'l Baki bir tarla görünümündedir.)
(316) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 5, Sh: 246.
(317) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 2, Sh: 265.
(318) İslâm Ansiklopedisi - İst: 1977 MEB Yay. C: 6, Sh: 1013-1014 (Kurban Maddesi).
(319) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974, C: 5, Sh: 61. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 4, Sh: 70, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 265, Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 5, Sh: 291, Şerhû Damad - C: 2, Sh: 515, Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 3, Sh: 232.
(320) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty D. Marife Yay. C: 12, Sh: 8.
(321) Sahih-i Buhari - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 3, Sh: 227. Ayrıca Ez Zemahşeri - El Keşşaf - C: 4, Sh: 56.
(322) Es Saaffat Sûresi: 100-108.
(323) Daha önce bu konu üzerinde durmuştuk!.. Bakınız madde: 668.
(324) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 12, Sh: 8. Ayrıca Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 3, Sh: 232.
(325) El Kevser Sûresi: 2.
(326) Mecmuat'u't - Tefasir - İst: 1979, Çağrı Yay. C: 6, Sh: 584.
(327) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 8, Sh: 66. Ayrıca Süneni İbn-i Mace - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1044, Had. No: 3123.
(328) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 12, Sh: 8. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 4, Sh: 70.
(329) Sünen- i Tirmizi - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 4, Sh: 92, Had.No: 1506 K.Edahi: 11.
(330) İmam-ı Şafii - El Ümm C: 2, Sh: 189. Ayrıca İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 12, Sh: 8-9.
(331) Sünen-i Tirmizi - C: 4, Sh: 92 Had. No: 1507.
(332) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1045, had. No: 3127 (Edahi/3)
(333) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 3, Sh: 232-233. Ayrıca İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974, C: 5, Sh: 64.
(334) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 12, Sh: 8. Ayrıca İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 5, Sh: 64, Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 5, Sh: 291-292.
(335) Sünen-i İbn-i Mace - C: 2, Sh: 1045. Ayrıca Sünen-i Tirmizi.
(336) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 8, Sh: 66.
(337) İmam-ı Serahsi - A.g.e. C: 12, Sh: 9.
(338) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuaû'l Enhur fi mülteka El Ebhur (Şerhû Damad) Beyrut: ty D. İhya Yay. C: 2, Sh: 518. Ayrıca İmam-ı Kasani - A.g.e. C: 5, Sh: 65.
(339) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 266.
(340) Ebû Bekr Muhammed b. İbrahim b. El Münzir - Kitabü'l İcma - ank: 1983, Sh: 40.
(341) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1053 Had. No: 3151-3152.
(342) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 5, Sh: 65.
(343) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C 1, Sh: 66.
(344) Sünen-i Ebû Davud - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 3, Sh: 232, K. Edahi Bab: 5.
(345) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuaû'l Enhur fi Mülteka El Ebhur (Şerhû Damad - Beyrut: t, D. İhya Neşri C: 2, Sh: 517. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 270. (Not: Şurası muhakkaktır ki kurban bir ibadettir. Dolayısıyla, ibadete ehil olmak şart olduğu gibi, niyet sahibi olmak da şarttır. Nitekim Molla Hüsrev: "Eğer yedi kişiden biri kâfir olursa veya et niyetiyle iştirak ederse kurban sahih olmaz. Çünkü kâfir, kurbana ehil değildir. Ete ortak olma kasdı da, kurbet'e (ibadete) aykırıdır" buyurmaktadır. Günümüzde bu hassasiyet hemen hemen kaybolmuştur. Bilhassa "et elde etme" niyetiyle kurbana iştirak edenlerin sayısı çoğalmıştır. Ayrıca İslâm'ı reddeden birçok ideolojiye itikad eden kimseler, adet olarak kurban kesmekte veya kurbana ortak olmaktadırlar. Bu hususta çok titiz davranmak gerekir.
(346) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1049, Had. No: 3141.
(347) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 12, Sh: 9. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965, C: 4, Sh: 71, Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuau'l Enhur fi şerhi'l Mülteka El Ebhur (Şerhu Damad) Beyrut: ty C: 2, Sh: 519.
(348) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 270.
(349) Şeyh Nizamüddin ve heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400, C: 5, Sh: 298.
(350) Sünen-i Tirmizi - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 4, Sh: 85-86, K. Udhiyye bab: 5. Ayrıca Sünen-i İbn-i Mace - C: 2, Sh: 1050.
(351) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 3, Sh: 234-235. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet - A.g.e. C: 5, Sh: 299.
(352) Sahih-i Müslim - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1560, K. Udhiyye: 5 had. No: 1970. Ayrıca Sünen-i Tirmizi ve Sünen-i Nesai.
(353) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1055. Ayrıca Sünen-i Ebû Davud, Sünen-i Tirmizi ve Sünen-i Nesai.
(354) Abdi'l Latifi'z Zebini - Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi - Ank: 1973 (3 bsm) C: 12, Sh: 34, Had. No: 1886.
(355) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 3,Sh: 236. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 270.
(356) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 2, Sh: 325.
(357) El Münziri - Et Tergib ve't Terhib - Kahire: 1388 (3 bsm) C: 1, Sh: 156.
(358) İmam-ı Serahsi El-Mebsut Beyrut ty C: 12 Sh: 14.Ayrıca Abdülgani El Meydani - A.g.e. C: 3, Sh: 237 (Not: "Kurban Derileri" mevzuu her yıl tartışmalara konu olmaktadır. Bunun sebebi,bazı kuruluşların "Kurban Derilerini" ticari bir meta olarak ele almalarıdır. Mü'minler kurban derilerini ya tasadduk etmek veya kendileri ev eşyası olarak kullanmak durumundadırlar. Eğer mükellef kurban derisini satarsa, bedelini fakir fukaraya tasadduk etmek borcundadır.).
(359) Sünen-i Ebû Davud - ist: 1401, Çağrı Yay. C: 3, Sh: 227-228, Had. No: 2790.
(360) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1056, Had. No: 3163. Ayrıca Sünen-i Tirmizi.
(361) Sünen-i Tirmizi - İst: 1401, Çağrı Yay. C: 4, Sh: 97-98, K. Udhiyye: 17, Had.No: 1515.
(362) Asım Efendi - Kamûs Tercemesi - İst: 1305, C: 3, Sh: 355.
(363) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 1058, Had No: 3169.
(364) Daha önce nezr (adak) üzerinde durmuştuk.Bakınız madde: 842, 843, 844.
(365) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 268.
(366) Şeyh Abdülgani El Meydani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400, C: 3, Sh: 236.

Günün Sözü

"“Bir peygamber olmak müstesnâ, Ebû Bekir (r.a.) insanların en hayırlısıdır.” (Hadîs-i Şerif—Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.