TIRAŞ OLMA İLE İLGİLİ HUSUSLAR

TIRAŞ

Saç, sakal ve bıyığın fazlasının kısaltılması, kasıkta ve koltuk altında bulunan kılların gidermesi. Islâm, temizlik üzerine kurulmuş bir dindir. Hatta iman ve ibadetin temel esaslarından birini temizlik teşkil eder. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde, "Temizlik imanın yarısıdır" buyurmuştur (ed-Dârimî, Sünen, I, 167). Islâm dini Müslümanların maddî ve manevî alanda temizliğe dikkat etmeleri için onlara yol göstermiştir. Islâm, insanları hayatın her sahasında yükseltir, melekler derecesinde temiz bir hayata ulaştırır, ruhları en üstün duygularla aydınlatır. Vücud ve ruh sağlığında temizliğin büyük bir yeri vardır.

Islâm'da daima temizlik dış ve iç diye iki yönlü olarak açıklanır. Dış temizlik, bir kısım ibadetlerin şartı, başlangıcı ve anahtarı durumundadır. Buna ilişkin olarak Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Namazın anahtarı taharettir" (Ebû Dâvud, Sünen, Tahâre, 49; Dârimî, Sünen, I, 175). Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre öngörülen temizlik yerine getirilmedikçe emredilen ibadet görevini yapmak ve Allah'ın manevi huzuruna girmek mümkün olamaz. Islâm bilginlerince temizlik, sağlığı koruyan sebeplerden biri ve rızkın artmasına neden olarak kabul edilmektedir (Bilmen, Büyük Islâm Ilmihali, 41-42).

Bu esaslardan hareket ederek maddî ve bedenî temizliklerden birini oluşturan kasık tıraşının anlaşılması kolaylaşır. Sevkânî (ö. 1250/1834), Ebû Hureyre (r.a) yoluyla nakledilen; "Beş şey fıtrattandır: Kasık tıraşı, sünnet olmak, bıyık kesmek, koltuk altı kıllarını yolmak ve tırnakları kesmek" hadisiyle ilgili olmak üzere şu görüşlere yer vermektedir: "Bu anlatılanlar yapıldığında faili, Allah'ın insanları yarattığı fıtratla nitelenmiş olur. Yüce Allah, kullarını en olgun sıfatlarda ve en güzel şekillerde olmaları için bunlara teşvik etmiş ve bunları onlar için tercih etmiştir". Beydâvî ise şöyle demektedir: "Fıtratla ilgili bu özellikler peygamberin seçtikleri ve dinlerin üzerinde ittifak ettikleri eski sünnetler olup, sanki bunlar dinlerin özünde mevcut olan yaratılışla ilgili bir emirdir."

Konuyla ilgili bir başka hadiste hadisin râvisi olan Enes b. Mâlik (r.a) "Bize bıyıkları kesme, tırnakları kesme, koltuk altı kıllarını yolma ve kasık tıraşı yapma hususunda kırk günden daha fazla geciktirmeme müddet olarak tayın edildi" demiştir (es-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, 1, 123 vd.; Şâh Veliyyullah b. Abdirrahım ed-Dehlev, Huccetullahi'l-Bâliğa, I, 182 vd.; Ibn Mâce, Sünen, Tahâre, 1, 107 vd.).

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "On şey fıtrattandır: Bıyıkları kesmek, sakalı uzatmak, misvak kullanmak, burna su çekmek, tırnakları kesmek, parmak mağsallarını hilallemek, koltuk altındaki kılları yolmak, kasık tıraşı yapmak, abdest bozduktan sonra su vb. ile temizlik yapmak ve abdest alırken suyu ağızda çalkalamaktır" (Ebû Dâvud, Sünen, Tahâre, 1, 44-45; Buhârî, Libas, VII, 56).

Hattâbî, (ö. 388/998) bu hadiste işaret edilen hususlar hakkında şu açıklamayı yapmıştır: Hadiste geçen "fıtrat" kelimesini Islâm bilginleri sünnetle tefsir etmişlerdir. Bunun yorumu, şüphesiz bu hasletler kendilerine Kur'an'da: "Işte bu Peygamberler Allah'ın hidayete eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü" (el-En'âm, 6/90) diye işaret edilen Peygamberlerin sünnetlerindendir. Bunlarla ilk emredilen Hz. Ibrâhîm (a.s) olmuştur. Yine bu konuya şu ayette temas edildiğini görüyoruz: "Şunu da hatırlayın ki, bir zaman Rabbi Ibrahim'i bir takım kelimelerle (emirlerle) imtihan edip de, bunları tamamen yerine getirince: "Ben seni bütün insanlara imam yapacağım" buyurdu" (el-Bakara, 2/124).

Abdullah b. Abbas (r.a) demiştir ki: Allah on hasletle Hz. Ibrahim'e emretti ve onları saydı. Bunları işlediği zaman, Allah şöyle buyurdu: "Ben seni, sana uymaları ve senin sünnetinle amel etmeleri için bütün insanlara imam yapacağım." Özellikle bu ümmet (Müslümanlar) Hz. Ibrahim'e tâbi olmakla emrolunmuştur. Bu husus Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir: "Sonra da sana, muvahhid (Allah'ın birliğine inanan) bir Müslüman olarak Ibrahim'in dinine uymanı vahyettik" (en-Nahl, 16/123). Buna dair Islâm bilginleri şöyle demiştir: Bu sayılan on haslet Hz. Ibrahim'e farz idi, bize ise sünnettir (Ebû Davud, Sünen (dipnot), Tahâre, 1, 44-45).


TIRAŞTAN SONRA KOLANYA

Traştan sonra kolonya kullanıyoruz, caiz midir? Bize traştan sonra gönül rahatlığı ile kullanabileceğimiz bir krem ismi verebilir misiniz?

Sadece Hanefi Mezhebindeki bazı imamlara göre kolonya kullanabilirsiniz. Belki daha önce "traş olabilir miyiz?" diye sormak gerekirdi. Fakat cumhura (fıkıhçı çoğunluğuna) uyarak kolonya kullanmayanlar her halde daha ihtiyatlı davranmış olurlar. Krem konusuna gelince, şu anda terkibini kesin bildiğim bir krem olmadığından bir şey söyleyemeyeceğim.

 

Günün Sözü

"“Üç kişi sefere çıktıkları zaman, içlerinden birini mutlaka emîr tâyin etsinler.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.