Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

206.Mektup

206. MEKTUP

MEVZUU : Dünyayı zemmetmek ve onun geçici nimetlerine iltifat etmemek..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Abdülgafur Semerkandî'ye yazmıştır.

***

Allahım, ölüm bizi uyandırmadan uyandır. Seyyid'ül-mürselin hürmetine.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

***

Uzakta, ayrı bir badiyede oturan bu Hakir'in ismine hususî mahiyette yazılan mübarek mektubunuz ulaştı.

Onun gelişi, neşe ve sürür vesilesi oldu. Allah-ü Taâlâ bizden yana sizi hayırlı mükâfatlarla mükâfatlandırsın..

***

Ey Kardeş,

İnsanın dünyaya gelmesi, yağlı ballı lokma yemek, süslü güzel elbiseler giymek için değildir. Nimetlenmek ve mal biriktirmek için de aratılmadı. Keza oyun oyuncak için de yaratılmadı. Onun yaratılmasından gaye: Tezellül, inkisar, acz, iftikardır. Ki bunlar: Kulluğun hakikatidir. Ancak, burada anlatılan inkisar ve iftikar şeriatın izin verdîği şekilde olacaktır. O şeriatın sahibine salât, selâm ve tahiyyet..

Batın ehli kimselerin şeriat-ı garraya uygun olmayan riyazetleri ve mücahedeleri ile, hizlan ve hasaretten nedamet ve mahrumiyetten başka bir şey hasıl olmaz.

Ehl-i sünnet vel-cemaat ulemasının görüşüne uygun olarak; amel ve itikad yönü ile şer'i hükümlerle süslenip benzendikten sonra, Yüce Sultan Allah zikri ile batını mamur eylemek lâzımdır. Bilhassa, Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'de telkinini aldığın zikirlerle.. Allah onların sırlarının kudsiyetini artırsın..

Bu büyüklerin yolu, nihayeti bidayetine dercedilen bir yoldur. Bunlara intisap bütün intisapların üstündedir..

Kusurlu kimseler, bu sözleri tasdik eder veya etmez; önemli değil. Asıl maksad: Ahbabı rağbete getirmek, arkadaşları teşvik etmektir. Buna muhalif olanlar, bahsin dışındadırlar..

Bir şiir:

Her kim efsane okursa efsanedir;
Onda ki keskin nazar var, merdanedir..

***

Hulâsa: Uhrevî felah, çokça zikretmeye bağlıdır. Bu manada, Allah-ü Taâlâ, şöyle buyurdu:

— «Allah'ı çok zikrediniz: belki iflah olursunuz..» (8/45)

Bu âyet-i kerime, anlattığımız mananın şahididir. Bundan ötürü, çok zikirle iştigal edip ona aykırı şeye buğzetmek gerekir.. Halâs ilâcı budur.

— «Resul'ün vazifesi ancak tebliğdir.» (5/99)

Âyet-i kerimesi, bu manada pek güzeldir.

Bir şiir:

Dikkatle zikrini artırınız Rahman'ın;
Ciladır kalb pasına, gıdası ervahın..

***

Bir âyet-i kerimede şöyle buyuruldu:

— «Dikkat ediniz, Allah'ın zikriyle kalbler tatmin olur.» (13/28)

Bu mana, kesin bir hükümdür.

***

Anlatılan manaların hâsıl olması için, Yüce Allah'tan başarı dileriz. Bu iş üzerinde sebat ve istikamet vermesini dileriz. Zira, asıl mesele bundadır.

Selâm, hidayete tabi olanlara.. Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara.. Ona ve âline salâtların en tamamı.. Selâmların en fziletlileri..

***

Güzel vakitlerde giyilmesi tekrar edilen elbiseyi yolladım.
Onu giymelisin ki: Sübhan Allah bütün işlerin sonunu hayra çevirsin.

Resulûllah ve onun pâk âli hürmetine..

Ona ve diğerlerine salât ve selâm..

 

Günün Sözü

"“Muhakkak ki, Allah (c.c.)’a isimlerinizin en sevimli olanı, Abdullah ve Abdurrahmân’dır.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.