K.Kerim Tefsiri (Elmalılı)

80-Abese

 

80-ABESE:

1 - (Peygamber) Yüzünü ekþitti ve döndü.

2 - Kendisine âmâ geldi, diye.

3 - Ne bilirsin, belki o temizlenecek?

4 - Veya öðüt belleyecek de öðüt ona fayda verecek.

5 - Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,

6 - Sen ona yöneliyorsun.

7 - Onun temizlenmemesinden sana ne?

8 - Ama sana can atarak gelen,

9 - Allah'tan korkarak gelmiþken,

10 - Sen onunla ilgilenmiyorsun.

11 - Hayýr hayýr, sakýn. Çünkü o Kur'ân bir öðüttür.

12 - Artýk dileyen onu düþünür.

13 - O, deðerli sahifelerdedir.

14 - Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.

15 - Yazýcýlarýn ellerindedir,

16 - Deðerli, iyi yazýcýlarýn.

17 - O kahrolasý insan, ne nankör þey.

18 - O yaratan onu hangi þeyden yarattý?

19 - Bir damla sudan, onu yarattý da biçime koydu.

20 - Sonra ona yolunu kolaylaþtýrdý.

21 - Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.

22 - Sonra dilediði vakit onu tekrar diriltir.

23 - Hayýr hayýr, doðrusu o, hiç Allah'ýn emrini tam yerine getirmedi,

24 - Bir de o insan yiyeceðine baksýn.

25 - Biz o suyu bol bol döktük.

26 - Sonra topraðý nasýl da yardýk.

27 - Bu suretle orada ekinler bitirdik.

28 - Üzümler, yoncalar,

29 - Zeytinlikler, hurmalýklar,

30 - Ýri ve sýk aðaçlý bahçeler,

31 - Meyveler, çayýrlar bitirdik.

32 - Siz ve hayvanlarýnýz faydalansýn diye.

33 - Kulaklarý saðýr eden o gürültü geldiðinde,

34 - O gün kiþi kaçar, kardeþinden...

35 - Anasýndan , babasýndan..

36 - Eþinden ve oðullarýndan.

37 - Onlardan her birinin o gün baþýndan aþan iþi vardýr.

38 - Yüzler var ki, o gün parýl parýl,

39 - Güler, sevinir.

40 - Yüzler de var ki, o gün tozlanmýþ,

41 - Onlarý karanlýk bürümüþ,

42 - Ýþte onlardýr kâfirler, haktan sapanlar.

 

Günün Sözü

"“Akrabası ile münâsebetlerini kesen kimse cennete giremez.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.