K.Kerim Tefsiri (Elmalılı)

80-Abese

 

80-ABESE:

1 - (Peygamber) Yüzünü ekþitti ve döndü.

2 - Kendisine âmâ geldi, diye.

3 - Ne bilirsin, belki o temizlenecek?

4 - Veya öðüt belleyecek de öðüt ona fayda verecek.

5 - Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,

6 - Sen ona yöneliyorsun.

7 - Onun temizlenmemesinden sana ne?

8 - Ama sana can atarak gelen,

9 - Allah'tan korkarak gelmiþken,

10 - Sen onunla ilgilenmiyorsun.

11 - Hayýr hayýr, sakýn. Çünkü o Kur'ân bir öðüttür.

12 - Artýk dileyen onu düþünür.

13 - O, deðerli sahifelerdedir.

14 - Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.

15 - Yazýcýlarýn ellerindedir,

16 - Deðerli, iyi yazýcýlarýn.

17 - O kahrolasý insan, ne nankör þey.

18 - O yaratan onu hangi þeyden yarattý?

19 - Bir damla sudan, onu yarattý da biçime koydu.

20 - Sonra ona yolunu kolaylaþtýrdý.

21 - Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.

22 - Sonra dilediði vakit onu tekrar diriltir.

23 - Hayýr hayýr, doðrusu o, hiç Allah'ýn emrini tam yerine getirmedi,

24 - Bir de o insan yiyeceðine baksýn.

25 - Biz o suyu bol bol döktük.

26 - Sonra topraðý nasýl da yardýk.

27 - Bu suretle orada ekinler bitirdik.

28 - Üzümler, yoncalar,

29 - Zeytinlikler, hurmalýklar,

30 - Ýri ve sýk aðaçlý bahçeler,

31 - Meyveler, çayýrlar bitirdik.

32 - Siz ve hayvanlarýnýz faydalansýn diye.

33 - Kulaklarý saðýr eden o gürültü geldiðinde,

34 - O gün kiþi kaçar, kardeþinden...

35 - Anasýndan , babasýndan..

36 - Eþinden ve oðullarýndan.

37 - Onlardan her birinin o gün baþýndan aþan iþi vardýr.

38 - Yüzler var ki, o gün parýl parýl,

39 - Güler, sevinir.

40 - Yüzler de var ki, o gün tozlanmýþ,

41 - Onlarý karanlýk bürümüþ,

42 - Ýþte onlardýr kâfirler, haktan sapanlar.

 

Günün Sözü

"“Allah, hayrını murâd ettiği kulunun cezâsını dünyâda verir. Allah bir kuluna şer murâd ederse, kıyâmet günü günâhını yüklenip gelsin diye, cezâsını dünyâda vermez.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.