Mehmet Emre Fetvalar

Yüzük takmak

2185 - Soru: Gümüş yüzük takınmakta sınırlayıcı bir hüküm var mıdır?
Cevap: Gümüş yüzük takınmak caizdir. Ancak bir miskali (4.8 gram) aşmaması lâzımdır.
2186 - Soru: Peygamber (sav) gümüş yüzük takınmış mıdır?
Cevap: Evet, takınmıştır. Bu sebeple gümüş yüzük takınmak sadece bir cevaz hükmü taşımamakta ve aynı zamanda sünnet bulunmaktadır. Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav) vefat ettiği gün, parmağında gümüş yüzük vardı ve üzerinde "Muhammed Resûlullah" yazılı bulunuyordu. Daha sonra bu yüzük Hazreti Ebu Bekir (ra)'e intikal etti. Onu takiben Hazret-i Ömer (ra)'e geçti. Onun vefatından sonra Hz. Osman (ra)'a intikal etti. Bu muhterem sahabi, Eriş kuyusunun başında meşgul olurken, yüzük kuyuya düştü ve kayboldu. Bütün aramalara rağmen bulunamadı.
2187 - Soru: Demir, bakır ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzüğü kadın veya erkeğin takınmasında bir mahzur var mıdır?
Cevap: Bahsi geçen madenlerden yapılan bir yüzüğü kadının da erkeğin de takınması mekruh görülmektedir. Ancak, bunun üzerine tel dolanacak veya gümüş bir nikelâj yapılacak olursa o zaman takınmak caiz olur. Fakat nikelâj silinip altındaki maden ortaya çıkınca asli hüküm olan kerahet geri gelir.
2188 Soru: Fil dişinden yapılan yüzüğü takmakta bir mahzur var mıdır?
Cevap: Fil dişi, cam veya boynuzdan yapılmış bir yüzüğü takınmak caiz görülmektedir.
2189 - Soru: Küpe takmak için kız çocuklarının kulaklarını deldirmekte bir mahzur var mıdır?
Cevap: Yoktur. (Feteva-i Hindiye c. 5, s. 357)
2190 - Soru: Bir kimsenin bir taneden fazla yüzük takmasında dini bir yasaklama var mıdır?
Cevap: Sünen-i Darimi'de iki taneden fazla yüzük takmanın mekruh olduğu ifade edilmektedir. Bu ifadeden, iki tane yüzüğün takılmasında bir kerahet bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber, her iki yüzüğün aynı parmağa takılmasına işaret olunmuştur.
2191 Soru: Kadın veya erkeğin takacakları yüzüğün üzerine taş koydurmalarında bir mahzur var mıdır?
Cevap: İster erkek yüzüğü, isterse kadın yüzüğü olsun üzerine akik, zümrüt, yakut ve zeberced gibi kıymetli taşlardan birini koydurmakta bir mahzur yoktur. Resûlullah (sav) Efendimizin parmağındaki yüzükte Habeşistan'dan gelme bir taş bulunduğu ifade edilmektedir. Şu kadar bir fark var ki, erkeklerin yüzüğüne birden fazla taş koydurulmasında kerahet olduğu ifade edilmektedir.
2192 - Soru: Üzerinde taş bulunan bir yüzüğü bazı kimseler avuç içine getirmektedirler. Bunda bir mahzur olduğu için mi böyle yapılmaktadır?
Cevap: Taşlı bir yüzüğün kullanılması caiz olunca, taş ister elin üst tarafına getirilsin isterse avuç içinde bulundurulsun. Bunda bir mahzur yoktur. Fakat, tevazua daha uygun olması yönünden avuç içine çevirmek münasip görülmektedir.
2193 - Soru: Yüzüğün üzerine isim yazdırmakta bir mahzur var mıdır?
Cevap: Bunda bir mahzur yoktur. Eski devirlerde imza bilmeyenler, parmağına taktığı yüzüğün üzerine ismini yazdırır ve onu mühür olarak kullanırdı.
2194 - Soru: Yüzüğün üzerine herhangi bir hayvan resmini yaptırmakta bir mahzur var mı?
Cevap: Bu, dinimizce caiz görülmemektedir.
2195 - Soru: Yüzüğün sağ veya sol ele takılmasında tercih ve kerahet olup olmaması noktasında görüşünüz nedir?
Cevap: Yüzük sol ele de takılabilir. Bunda engelleyici bir hüküm yoktur. Ancak sağ ele takılması evlâdır.
2196 - Soru: Elin her parmağına yüzük takılabilir mi?
Cevap: Peygamber (sav), şehadet parmağı ile orta parmakta yüzük takmaya müsaade etmemiştir. Küçük parmakla onun yanındaki parmağa takılmalıdır.
2197 - Behce Fetvalarından: "Pirinç (adı verilen maden)den yapılmış saatin kullanılması, erkeklere ve kadınlara caizdir." (H.Ec. 2/163)
Açıklama: Pirinç madeni kullanmanın cevazı, gümüş gibi belirli bir ağırlıkla sınırlandırılmış değildir. Gerek cep gerekse kol saatinin kapak ve muhafaza kısmının pirinç madeninden olması, kullanılmasına engel teşkil etmez.
2198 - Soru: Altın yüzük erkeklere haram olduğu halde, bazı kimseler Kâmil Miras'ın Tecrid-i Sarih Terceme'sindeki açıklamasını nazara alarak, bir de Mezahib-i Erbaa isimli eserde 'Katkılı altın yüzüğün ve nişan yüzüğünün takılabileceğine bazı müftüler fetva vermektedir' diyorlar. İslâm'da nişan yüzüğü ve alyans yüzükleri, altın olduğu halde takmakta erkekler için müsaade var mıdır?
Cevap: Altın yüzük takmak haramdır. Altının içine karışacak şey, altından daha fazla olur ve ayarını onikiden aşağıya düşürür ise onun hükmünü alır. Altın içine bakır karıştırılırsa bu yüzüğü takmak kerahet-i tahrimiye ile mekruh olur. Gümüş karıştırılırsa ve altın da yarıyı aşmazsa gümüş hükmü ile caiz olur. Ancak töhmetli mevzulardan sakınmak, dinimizin gereğidir. Karşımızdaki kimseler, bizim parmağımızdaki yüzüğün ayarını bilemeyeceği için dini hükümlere ehemmiyet vermemekle suçlar ve hakkımızda suizan besler ve dedikodu yaparlar. Tam oniki ayar olması halinde, "İzectemeal muhallilü ve'l-muharrimu galebel muharrimü" fıkıh kaidesince, bir şey hakkında haramlık ile helâl hükmü toplanmış olsa haram hükmü galip gelir. Nişan yüzüğü bir zaruret değil, sadece semboldür. Bunu gümüş bir yüzükle de yerine getirmek kabildir.
2199 - Soru: Erkeklerin eline kına yakmaları caiz midir?
Cevap: Eller, çalışmaktan ve kireçten aşınmış ise caizdir. Böyle bir durum yoksa bid'attir, caiz değildir. (Feteva-i Hindiye, c. 5, s. 359)

Günün Sözü

"İbn Mes‘ûd’dan şöyle dediği rivâyet olunmuştur: “Resûlüllah (s.a.v.), bizi bıktırmamak için vaaz ü nasîhatta en uygun zamanı kollardı.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.