Fıkıh Köşesi

MEDYUMLUK MESLEĞİ VE YILDIZ FALI

Resul-i Ekrem (sav)'in: "-Kulacı kulacına, arşını arşınına,karışı karışına sizden öncekilerin yoluna uyacaksınız. Hatta onlar keler deliğine girseler, siz de gireceksiniz.."(1) buyurduğu ve mü'minleri ikaz ettiği malumdur. Son yıllarda bazı müslümanlar, bu hadis-i şerifte haber verilen hastalığa tutulmuşlardır. Materyalist kültürün zaafa uğraması, spritualizmi ön plana çıkarmıştır. Televizyon kanallarının; medyumları, reenkarnasyon inancını ve ruh çağırma (s.a.v.)larını gündeme getirmeleri, batıl iddiaların cazibelerini artırmıştır. Medyumluk, çok eski bir meslektir. Cahiliye döneminde Arapların; "kahinlere" ve "Arraflara" müracaat ederek, bir-çok meselelerini çözmeye gayret ettikleri sabittir.(2)
Nitekim Resul-i Ekrem (sav)'in dedesi Abdülmuttalip:"-Bir erkek evladım olursa, onu kurban edeceğim" demiş ve bir adakta bulunmuştur. Peygamberimiz Efendimiz'in (sav) babası Abdullah doğunca, adağını yerine getirip-getirmeme konusu gündeme girmiştir. Kureyş'in önde gelenleri; Abdullah'ı kurban etmesinin doğru olmayacağını söylerler. Abdülmuttalip ise adağını yerine getirmekte kararlıdır. Bunun üzerine:"-Hicaza git!..Orada Sücah adında kahin bir kadın vardır. O kadının cinni çok mahirdir. Ona, bunu yapmanın doğru olup- olmadığını sor ve ona göre hareket et!.."(3) tavsiyesinde bulunurlar. Bazı kaynaklarda "-Sücah isimli kadın, atalarının ruhunu çağırsın. Bu işe onlar karar versinler" ifadesi yer almıştır. Dikkat edilirse cahiliye döneminde kahinlik (günümüzdeki ismi ile medyumluk) revaçta olan bir meslektir. Bu mesleği icra edenler, cinler vasıtasıyla gizli sırları bildiğini söyleyen ve çevrelerince de öyle kabul edilen kimselerdir. Bunların dışında "Remmal" denilen falcılar da faaliyet göstermişlerdir. Mekke müşriklerinin "cinler ile Allahu Teala (cc) arasında bir nesep yakınlığının bulunduğunu" inandıkları için, vehimleriyle amel ettikleri bilinmektedir. Resul-i Ekrem (sav):'in"- Her kim bir Arrafa veya kahine gider de, onun söylediklerini tasdik ederse, bana indirilene küfretmiş (inanmamış) olur"(4) buyurduğu ve cahiliye inancına savaş açtığı malumdur. Gazetelerde yayınlanan yıldız falları meselesine gelince: İmam Fahrüddin-i Razi'nin (rh.a) yıldız falı ile ilgili tesbiti şudur: "Yıldız falı, eski zamanda yaşamış Keldaniler ile Kestanilerin sihridir. Bunlar "yıldızlara tapan, yıldızların bu kainatı idare ettiğini zanneden, hayır ile şerrin, mutluluk ile uğursuzluğun yıldızlardan olduğuna inanan bir topluluk" olup; Hak Teala, görüşlerini geçersiz kılmak ve mezheplerini reddetmek için Hz. İbrahim'i gönderdiği kavimdir"(5). Yıldız falı, tılsımın ve kehanetin bir çeşididir. Malum günlük gazetelerin bazılarında; "yıldız falları" yayınlanır ve okuyucular burçlarına göre batıl yorumları öğrenirler.. Elbette akrabalarınızın; Hz. İbrahim'i (as) ateşe atacak derecede çıldıran, Nemrut kafirini sevmeleri mümkün değildir. Durumu kendilerine mülayemetle tebliğ ediniz. Reenkarnasyon iddiası, hermetizm dininin iman esaslarındandır. Hermetizm; Filistin, Lübnan ve Antakya çevresinde yayılmış cahili bir batıl inanç sistemidir. Bunlar; "ruhların bir vücuddan, diğer bir vücuda geçtiğine ve ahiret hayatının olmadığına" inanırlar. Akrabalarınızdan bazıları, geçmişteki bu çevre kültürünün etkisi altında kalmış olabilirler. Ruh çağırma (s.a.v.)ları, sosyetenin iltifat ettiği bir hadisedir. Sosyete denilen bu insanların çoğunluğunun, batılın cazibesine kapıldığı ve şirk içerisinde yaşadığı bilinmektedir. Merhum M. Hamdi Yazır "Ruh çağırma" ile ilgili olarak şöyle demektedir:"-Bunların büyük ruhları ve şahsiyetleri çağırıp getirme iddialarının yalan olduğunda şüphe yok ise de, habis ruhları ve sefil şahsiyetleri afsunlayıp topladıkları ve bu suretle yüce ruhlara zarar vermeye çalıştıkları muhakkaktır"(6). Batıda gelişen "Spritualizm" (ruhçuluk) ideolojisinin, hermetizm itikadı ile alakası vardır. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) Sünen-i Tirmizi- İst: 1401 K. Fiten: 30 Had. N0: 2195.
(2) İbn-i Haldun- El Mukaddime- İst: 1988 C: 1 Sh: 268.
(3) Muhammed İbn-i İshak- Siyer- İst: 1988 Sh: 86-87
(4) İmam Ahmed b. Hanbel- El Müsned- İst: 1401 C: 2 Sh: 429,Ayrıca İbn-i Abidin- Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar- İst: 1983 C: 9 Sh: 50.
(5) İmam Fahrüddin-i Razi- Mefatihu'l Gayb - Ank: 1988 C: 3 Sh: 262 vd.
(6) M.Hamdi Yazır- Hak Dini Kur'an Dili- İst: 1936 C: 8 Sh: 6365.

Günün Sözü

"accediniz! Çünkü hac, suyun kiri yıkadığı gibi, günahları arıtır. (Hadîs-i Şerif—et-Terğîb ve’t-Terhîb, 2/166)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.