Fıkıh Köşesi

HARAM TİCARET

Soru: Mektubunuza "-Haram işleyen ortaklarımla ihtilaf halindeyim. Elimden gelen ikazı yaptım. Eğer haksız isem, beni ikaz ediniz." diye başlamış ve ihtilafınızı izah etmişsiniz.

CEVAP: Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Hüküm verebilmek için; ihtilaf halinde olan kimselerin, aynı mecliste dinlenilmesi zaruridir. Resul-i Ekrem (sav); Hz. Ali'yi Yemen'e kadı olarak gönderirken: "-Her iki tarafı aynı mecliste; iyice dinlemeden, aralarında hüküm verme!.."(1) tavsiyesinde bulunmuş ve bu hususa işaret etmiştir. Beraat-i zimmet asıldır ve gaip hakkında hüküm verilemez. Meseleyi mücerred olarak ele alabiliriz: Mektubunuzda bahsettiğiniz fiillerin haram olduğunda şüphe yoktur. Haramı irtikap eden ortaklarınıza; ma'siyetten vazgeçmeleri ve tevbe etmelerini teklif edebilirsiniz. Haramı helal kabul etmedikleri müddetçe; onlara tecdid-i iman teklifinde bulunmak caiz değildir. İmam-ı Maturidi (rh.a): "-Günah işleyenler; helal kabul etmedikleri müddetçe, günahları sebebiyle imandan çıkmazlar. Çünkü haber-i mütevatirle sabit olan husus, büyük günahların (tevbe sonucunda) bağışlanma ihtimalinin bulunduğudur." (2) diyerek, bu inceliğe işaret etmiştir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim

(1) Sünen-i Tirmizi- İst: 1401 C: 3 Sh: 318 K. Ahkam: 5, Ayrıca İmam-ı Serahsi- El Mebsut- Beyrut: ty C: 17 Sh: 39.
(2) İmam-ı Maturidi- Kitabu't Tevhid- Beyrut: 1970 Sh: 329

Günün Sözü

"Kişi gece uyanır, ehli(eşi)ni uyandırır ve iki rek’at namaz kılarlarsa ‘zikreden erkeklerle zikreden kadınlar’dan yazılırlar. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.