Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

206.Mektup

206. MEKTUP

MEVZUU : Dünyayı zemmetmek ve onun geçici nimetlerine iltifat etmemek..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Abdülgafur Semerkandî'ye yazmıştır.

***

Allahım, ölüm bizi uyandırmadan uyandır. Seyyid'ül-mürselin hürmetine.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

***

Uzakta, ayrı bir badiyede oturan bu Hakir'in ismine hususî mahiyette yazılan mübarek mektubunuz ulaştı.

Onun gelişi, neşe ve sürür vesilesi oldu. Allah-ü Taâlâ bizden yana sizi hayırlı mükâfatlarla mükâfatlandırsın..

***

Ey Kardeş,

İnsanın dünyaya gelmesi, yağlı ballı lokma yemek, süslü güzel elbiseler giymek için değildir. Nimetlenmek ve mal biriktirmek için de aratılmadı. Keza oyun oyuncak için de yaratılmadı. Onun yaratılmasından gaye: Tezellül, inkisar, acz, iftikardır. Ki bunlar: Kulluğun hakikatidir. Ancak, burada anlatılan inkisar ve iftikar şeriatın izin verdîği şekilde olacaktır. O şeriatın sahibine salât, selâm ve tahiyyet..

Batın ehli kimselerin şeriat-ı garraya uygun olmayan riyazetleri ve mücahedeleri ile, hizlan ve hasaretten nedamet ve mahrumiyetten başka bir şey hasıl olmaz.

Ehl-i sünnet vel-cemaat ulemasının görüşüne uygun olarak; amel ve itikad yönü ile şer'i hükümlerle süslenip benzendikten sonra, Yüce Sultan Allah zikri ile batını mamur eylemek lâzımdır. Bilhassa, Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'de telkinini aldığın zikirlerle.. Allah onların sırlarının kudsiyetini artırsın..

Bu büyüklerin yolu, nihayeti bidayetine dercedilen bir yoldur. Bunlara intisap bütün intisapların üstündedir..

Kusurlu kimseler, bu sözleri tasdik eder veya etmez; önemli değil. Asıl maksad: Ahbabı rağbete getirmek, arkadaşları teşvik etmektir. Buna muhalif olanlar, bahsin dışındadırlar..

Bir şiir:

Her kim efsane okursa efsanedir;
Onda ki keskin nazar var, merdanedir..

***

Hulâsa: Uhrevî felah, çokça zikretmeye bağlıdır. Bu manada, Allah-ü Taâlâ, şöyle buyurdu:

— «Allah'ı çok zikrediniz: belki iflah olursunuz..» (8/45)

Bu âyet-i kerime, anlattığımız mananın şahididir. Bundan ötürü, çok zikirle iştigal edip ona aykırı şeye buğzetmek gerekir.. Halâs ilâcı budur.

— «Resul'ün vazifesi ancak tebliğdir.» (5/99)

Âyet-i kerimesi, bu manada pek güzeldir.

Bir şiir:

Dikkatle zikrini artırınız Rahman'ın;
Ciladır kalb pasına, gıdası ervahın..

***

Bir âyet-i kerimede şöyle buyuruldu:

— «Dikkat ediniz, Allah'ın zikriyle kalbler tatmin olur.» (13/28)

Bu mana, kesin bir hükümdür.

***

Anlatılan manaların hâsıl olması için, Yüce Allah'tan başarı dileriz. Bu iş üzerinde sebat ve istikamet vermesini dileriz. Zira, asıl mesele bundadır.

Selâm, hidayete tabi olanlara.. Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara.. Ona ve âline salâtların en tamamı.. Selâmların en fziletlileri..

***

Güzel vakitlerde giyilmesi tekrar edilen elbiseyi yolladım.
Onu giymelisin ki: Sübhan Allah bütün işlerin sonunu hayra çevirsin.

Resulûllah ve onun pâk âli hürmetine..

Ona ve diğerlerine salât ve selâm..

 

Günün Sözü

"“Ey îmân edenler! Allah’a tevbe-i nasûh ile tevbe edin. (Ederseniz) Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı keffâretle örter de sizleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar...” (Sûre-i Tahrîm, 8)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.