Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

126.Mektup

126. MEKTUP

MEVZUU : Hak yoluna talib olan bir kimsenin:

a) Afakî olsun, enfüsî olsun; (içte ve dışta) batıl ilâhları nefyetmeye. (Atmaya)
b) Hak Mabud'u isbat etmeye.. İhtimam göstermesinin gerekli olduğunun beyanıdır.
Ve.. Buna münasip bazı hususlar.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu Mir Salih Nisaburî'ye yazmıştır.

Ey Seyyid Nakib,

Talibe gereken odur ki: Batıl ilâhları nefyedip atmaya ihtimam göstere; bu batıl ilâhlar, ister afaki olsun; isterse enfüsî..

Yüce Sultan Mabud Hakkkı isbat vaktinde; fehmin havsalasına ve vehmin kavramına her ne girecek olursa, aynı şekilde bunu da, nefyetmek gerekir. Bu anda, Matlub Zat'ın varlığı ile yetinmelidir.

Bir mısra:

Odur varlık; başkası yok..

***

Bu makamda, varlık için bir yer yoktur. Onun için, Yüce Zat'ı varlıkların Ötesinde taleb etmek uygun düşer. Ehl-i Sünnet uleması; Yüce Hakkın zatı üzerine:

— Vacib'ül-vücud.. (Varlığı mutlak gerekli..)

Kavlini, gayet güzel söylemişler. Allah-ü Taâlâ, onların çalışmalarını şükrana lâyık eylesin.

Zatla beraber vücudun ayniyeti, vücud ötesinde bir varlığın isbat edilemeyişi kısır görüştendir.

Bu manada Şeyh Alâüddevle şöyle dedi:

— Vücud âleminin fevkinde, Melik Vedud âlemi vardır.

***

Bu derviş, vücud mertebesinden terakki ettiği zaman, bazı vakitler; halin mağlubu olmaktadır. Nefsini zevk ve vicdan üzere arbab-ı tatilden bulmakta ve vücud-u vacib hükmüne varamamaktadır. Çünkü o: Bu yolda varlığı bırakmıştır. Zat mertebesinde asla varlık yeri bulamamıştır. İşbu vakitte onun İslâm'ı tahkik değil; takliddir.

Hülâsa: Mümkünün havsalasında ne hâsıl olursa., o dahi, daha uygun yolu ile mümkün olur.

Noksan sıfatlardan münezzehtir o zat ki: Halk için zatına çıkan marifet yolu olarak, acizlikten başka bir şey yaratmamıştır.

***

Hiç bir kimse sanmaya ki: Fenafillah ve bekabillah husulü ile; mümkün vacib olur. Haşa, böyle bir şey olmaz. Zira, hakikatların değişmesi muhaldir. Mümkin olan vacip olmayınca, nasibi acizlikten başka olmaz.

Bu manada bir şiir:

Avlayamaz kimse anka kuşunu, topla;
Tuzağı, ele geçmez bir şey yorulmakla..

***

Yüce himmet öyle şeyler taleb eder ki: Bu talebinden hiç bir şey hâsıl olmaz. Hatta, ondan ne bir isim, ne de bir resim çıkabilir..

Bir başka taife dahi bir şey arar; ama o şeyi, kendilerinin aynı olarak bulurlar. Onun için, bir yakınlık ve maiyet tesbit ederler..

Bir mısra:

Vardır her insana, o şey ki yakışır şanına..

Vesselam...

 

Günün Sözü

"“Kostantiniyye mutlakâ fethedilecektir. Onu fetheden emîr ne güzel emîr; o asker ne güzel askerdir.” (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.