Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

112.Mektup

112. MEKTUP

MEVZUU : Asıl mesele, ehl-i sünnet vel-cemaat (fırka-i Naciye-kurtulan zümre) ikitadı üzerinde tahakkuk etmiş olmaktır.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Abdülcelil'e yazmıştır.

***

Şanı yüce noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bizim gibi müflisleri hak ehli zatların erdiği itikad hakikatına erdirsin. Yani: Ehl-i sünnet vel-cemaat.. Razı olduğu amelleri işlemekte başarı ihsan eylesin. Ve bunu: Vaktimizin kârı kılsın..

Anlatılan amellerin semeresi olan güzel halleri nimet olarak bizlere ihsan eylesin. Tam ve mükemmel manada bizleri zatına cezbeylesin.

Bir mısra:

Asıl iş budur; kalanı boş..

***

Bu fırka-i naciyenin itikadları ile taHakkuk etmeden hasıl olan halleri ve vecidleri istidraçtan başka bir şey saymam. Onların hizlan ve mahrumiyetten başka bir şey olacaklarını zannetmiyorum.

Eğer bize, bu fırka-i naciye zatlara ittiba devleti ile bir şey ihsan edilmişse memnun olalım ve onun şükrünü edaya çalışalım.

Eğer bize bu ittiba verilir de, haller ve vecidler hiç verilmezse.. ne gam geçelim; ne de üzüllim.. Bunun için razı olalım. Ve diyelim:

— En uygunu ve en güzeli budur.

***

Halin ve sekrin ağır basması ile, meşayihten bazı zatlardan zuhur eden; isabetli ehl-i hak zatların görüşlerine ters düşen ilimler ve marifetlerin menşei keşif olduğundan kendileri mazurdur.. Dediğimiz o ki: Kıyamet günü bununla muaheze olunmayalar. Hatta, onlar için bir müetehid hükmü bulunsun da, kendilerine bir ecir verilsin.

***

Hakikat, ehl-i hak olan ulema yanındadır. Allah onların çalışmalarını makbul eylesin. Zira, âlimlerin ilimleri, nübüvvet kandilinden alınmıştır. O nübüvvet sahibine salât, selâm ve tahiyyet.. İşbu ilimlerin esas kaynağı, kafi vahyile teyid edilmiştir.

Ancak, sofiyye zümresinden bazı zatların maarifi, keşfe ve ilhama dayanır. Hem keşifte, hem de ilhamda hata yolu bulunabilir. Keşfin ve ilhamın sağlamlığına alâmet odur ki: Ehl-i sünnet vel-cemaat ulemasının ilimlerine mutabık buluna.. Kıl kadar olsa dahi, aralarında bir aykırı durum olursa., doğruluk çenberinden çıkar. Asıl sağlam ilim ve açık hakikat budur. Hakkın harici olan da, ancak dalâlettir.

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah, bizlere ve sizlere Seyyid'ül-mürselin Resulûllah'a tabi olmakta istikamet nasip eylesin; zahir, batın, amel ve itikad olarak.. Ona ve âline salâtların ekmeli. selâmların en faziletlisi..

Selâm sizlere ve hidayete tabi olanlara..

 

Günün Sözü

"Sübhânallâhi vel hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” kavlini çok zikredin. Bu kelimeler Allah’a, fî sebîlillah altından veya gümüşden dağ infâk edilmesinden (verilmesinden) daha sevimlidir. (Hâdîs-i Şerif)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.