Mehmet Emre Fetvalar

Hayvanlarla İlgili Diğer Meseleler

1550 - Soru: Bir insan boğa besleyip de onu hayvanlara çekecek olsa karşılığında para alabilir mi?
Cevap: Peygamber Efendimiz (sav) öyle bir ücret almaktan bizleri yasaklamıştır. (Ebu Davud c. 3, s. 267-3429 rakamlı hadis-i şerif; Sünen-i İbni Mace, c. 2, s. 731-2160 rakamlı hadis-i şerif)
1551 - Soru: Bir inekten doğan keleyi, anasına çekmekte bir mahzur var mı?
Cevap: Hayvanın neslinin daha elverişli olması bakımından mahzuru olup olmadığını bir veterinerden sorunuz. Şayet bu hususta bir mahzur varsa bu yola tevessül etmemelidir. İlmen tesbit edilen bir zarara dinimiz de müsaade etmez.
1552 - Soru: Zararlı bir hayvan olduğu için bitin öldürülmesinin caiz olduğunu biliyoruz. Acaba biti ateşe vermek suretiyle öldürmek caiz mi?
Cevap: Bunda kerahet vardır. (Feteva-i Hindiye, 5/361)
1553 - Soru: Ekilmişlere zarar vermesi halinde çekirgeyi öldürebilir miyiz?
Cevap: Evet, çünkü o av cinsindendir.
1554 - Soru: Margarin yağlarda şüphe var, domuz yağı var diyorlar. Bu iddia doğru mudur?
Cevap: Bu hususun doğru veya yanlış olduğunu ifade edebilecek bilgi veya belgeye sahip değilim. Ancak, şüphe veren şeyi işlemeyip ve şüphesiz olanı yapmak en münasip bir hareket olur.
1555 - Soru: Bir ineği sun'i ve fenni usulde aşılatmak caiz mi?
Cevap: Caizdir.
1556 - Soru: Yılan öldürmenin iyi veya kötü olup olmadığının açıklarmısınız?
Cevap: Bu husustaki hükümler değişiktir. Yılanın durumuna, cinsine ve mahalline göre farklı hükümler bulunmaktadır. Bazı istisnai hükümler hariç, yılan öldürmek günah değildir. Bu mevzuda faydalı olur düşüncesi ile birkaç Hadisi Şerif mealini aşağıya aktarıyorum:
a) "Kim bir yılanı veya akrebi öldürürse, sanki bir kâfiri öldürmüş gibi sevap kazanmıştır" (Feyzü'l-kadir c. 6, s. 192)
b) "Kim yılanı öldürürse ona yedi (türlü) hasene vardır. Kim de keleri öldürür ise, ona bir (çeşit) hasene vardır (Feyzü'l-kadir, c. 6, s. 192)
c) "Bir meskende yılan zuhur etse, ona "Nuh aleyhisselâm ve Süleyman aleyhisselâm ile yaptığınız ahid sebebiyle bize eza vermemeni dileriz" deyin. Şayet tekrar (görünmekte devam) ederse onu öldürünüz" (Tuhfet'ül-ahvezi, c. 5, s. 62)
d) Aişe (ra)'dan şöyle dediği rivayet olunmuştur: (Resulullah sav) sırtında iki beyaz çizgi bulunan (yılan)ı öldürmeyi emretti. Zira o, gözü (köreltmek) ister ve hamileye (zararı) dokunur. (Müslim, c. 7, s. 37)
1557 - Soru: Karıncanın meyve ağaçlarına zarar vermesi halinde öldürülmesi caiz olur mu?
Cevap: Karıncanın, kokusundan hoşlanmayacağı kekik ve benzeri şey ile ağacı dezenfekte etmek caiz görülürse de öldürülmesi caiz değildir. Kanuni, devrin Şeyhu'l-İslâm'ı Zenbilli Ali Efendi'ye şöyle bir beyit ile karıncanın öldürülüp öldürülmeyeceğini sormuş:
Dirahte ger ziyan etse karınca
Zararı var mıdır anı karınca?
Zenbilli Ali Cemali efendinin, devrin kudretli padişahına verdiği cevap şöyle olmuştu:
Yarın hakkın huzuruna varınca
Süleyman'dan hakkın alır karınca
1558 - Soru: Yılan öldürmek günah mıdır, yoksa değil midir?
Cevap: İslâm ulemasının bu husustaki hadislere dayanarak verdikleri cevap ve fetvalar birbirinden farklı bulunmaktadır. Bu itibarla, Kırk Mevzuda Kırk Hadis adlı kitabımızın hayvanlarla ilgili bulunan 34. kırk hadisin 33-39 rakamlı 7 adet Hadis-i Şerif meallerini gözden geçirmenizi tavsiye ile yetineceğiz.
1559 - Soru: Salyangoz, kaplumbağa ve kurbağa gibi hayvanları toplayıp satmanın ne kadar günah olduğunu açıklar mısınız?
Cevap: Bu hayvanların yenilmesi gibi satılmaları da tahrimen mekruhtur.
1560 - Soru: Bir ineğin buzağısı iki aylık olmadan ineğin tekrar çiftleşmesinin dinimizce mahzurlu olduğunu söyleyenler var, doğru mu?
Cevap: Bunda ilmi yönden bir mahzur olup olmadığını bir veterinerden sorunuz. Şayet ilim noktasından bir mahzur varsa, bundan sakınılması gerekir. Yoksa, dini bakımdan hiçbir mahzuru yoktur.
1561 - Soru: Hayvanlara da kıyamet günü soru ve azap var mıdır?
Cevap: Mükellefiyet ve sorumluluk, akıl sahipleriyle sınırlıdır. Hayvanlarda ise akıl bulunmadığı için onlar soru ve azaba uğratılmayacaklardır. Ancak, dünyada iken birbirine geçmiş haklarını karşısındakinden alacak, daha sonra toprak olacaklardır.
1562 - Soru: Gebeliğinin üzerinden bir müddet geçmiş bulunan bir kadın, vücudundaki bir hastalıktan dolayı sırtına sülük tutabilir mi?
Cevap: Bir doktora sorması gerekir. Eğer hamileliğine zarar vereceği haber verilirse bunu yapmaması icap eder.
1563 - Soru: Bir köpek, herhangi bir sebeple ıslandığında silkinmiş olsa etrafa sıçrayan sular pis midir?
Cevap: Üzerinde başka bir pislik yoksa, sıçrayan bu sular temizdir. İsterse su onun derisine kadar ulaşmış bulunsun.
1564 - Soru: Erkek hayvanları besilensin diye burmak günah mıdır?
Cevap: Değildir.
1565 - Behce Fetvalarından: "Bir inek, yavruladığı zaman buzağının üzerinde bulunup da beraber çıkan zarfı (döleşi)ni yese, bir zaman geçmesi için beklemeden sütünü yemekte bir mahzur yoktur" (H.Ec. 2/162)
Açıklama: Halkın arasında "Son" veya "Döleşi" diye adlandırılan bu zarfı, ineğin yemesi ile süt pislenmiş olmaz. Bu sebeple o ineğin sütünü yemek için belirli bir müddet beklemek icap etmez.
1566 - Soru: Bazı hayvan besleyenler, sürüsünün koyunlarını işaretlemek için kızgın demirle yüzünü dağlamak suretiyle işaret yapmaktadırlar. Bu caiz midir?
Cevap: Bu iş, hayvanın yüzüne yapılacak ise caiz değildir. Bu yüzden başka bir uzuvda, mesela kulakta, bu alâmet olması için caiz görülmüştür.
1567 - Soru: At etini yemenin mekruh olduğunu biliyoruz. Kısrak sütünü hastaya içirmekte bir mahzur var mı?
Cevap: Evet, kerahet vardır.
1568 - Soru: Bazı yerlerde buzağısını emzirmeyen inekler için veya sütünde, yoğurdunda bozukluk olan inekler için tuz okutuyorlar. Bu caiz midir?
Cevap: Dinimizde okuma ve okutmak (rukye) caizdir. Dinimizce yasaklanmamış bulunmaktadır. Maddi hastalıkların tedavisi ilaç ile olduğu gibi, manevi sebeplere dayanan birtakım hastalıklar daha vardır. Onların tedavisi ise okuma ve manevi teşebbüse bağlıdır.
1569 - Soru: Bir kimse, canlı bir hayvana baktığı zaman nazar erdiriyor. Meselâ, bir kimsenin hayvanına baktı ve nazarı isabet eden o hayvan öldü. Hayvanı ölen şahıs, bu nazarı dokunan kimseye hayvanın bedelini tazmin ettirebilir mi?
Cevap: O kimsenin, gözünü bu gibi bakışlardan sakınması gerekir. Fakat nazardan dolayı, ölmüş olduğunu dava edip de ödetme yoluna gidilemez.

Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.