Emanet ve Ehliyet

4. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

(1) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 50.
 (2) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - ist: 1982 C: 2, Sh: 5.
 (3) El Ankebût Sûresi: 45.
 (4) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969 D. Marife Neşri C: 3, Sh: 414.
 (5) Mecmuatu't - Tefasir - İst: 1979 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 19-20 (Kadı Beyzavi Böl.)
 (6) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 14.
 (7) Yusuf Sûresi: 53 (Tefsir-i Hazin'de: İnsana sürekli kötülüğü emreden nefsin "Nefs-i Emmare" olduğu kayıtlıdır. Nefsi emmare, hayvanlar da dahil bütün canlılarda bulunur. Dünyevi lezzet ve şehvetlere kapılmış nefis demektir).
 (8) En Nahl Sûresi: 17-18.
 (9) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 15.
 (10) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 50.
 (11) Doç. Dr. Numan Abdürrezzak Semarrai - İslâm Fıkhında Mürted'in Tabi olduğu hükümler - İst: 1970 Sönmez Yay. Sh: 145-149, İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 9.
 (12) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuaü'l Enhur (Şerhû Damad) Beyrut: D. İhya Neşri C: 1, Sh: 68.
 (13) En Nisâ Sûresi: 103.
 (14) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 38.
 (15) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 D. İhya Neşri C: 1, Sh: 51.
 (16) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 51.
 (17) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 152.
 (18) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 51.
 (19) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 51.
 (20) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 51.
 (21) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 38.
 (22) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 56.
 (23) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 154.
 (24) Şeyh Abdülgani - A.g.e. C: 1, Sh: 56.
 (25) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 38.
 (26) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 155.
 (27) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 39.
 (28) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 51.
 (29) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 24.
 (30) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhi Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 39.
 (31) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 57.
 (32) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 155.
 (33) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 24-25.
 (34) İbn-i Hümam - Ag.e. C: 1, Sh: 156.
 (35) El Bakara Sûresi: 238.
 (36) İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979 (2 Bsm) A. M. Şakir neşri Sh: 286 Madde: 788, Ayrıca Mansur Ali Nasıf - Tac Tercemesi - İst: 1976 Eser Yay. C: 1, Sh: 243 Had. No: 352.
 (37) Sahih-i Buhari - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 134 K. Mevakiti's Salat: Bab: 5.
 (38) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 156.
 (39) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 56.
 (40) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire : 1965 C: 1, Sh: 39.
 (41) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 158.
 (42) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 39.
 (43) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 56.
 (44) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 159.
 (45) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 56.
 (46) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 159.
 (47) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 36-37.
 (48) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 40.
 (49) Buna "Temkin süresi" adı verilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1983 yılından itibaren temkin sürelerini kaldırmıştır. İhtiyat için bekleme (Temkin süresi) İmam-ı Azam'dan gelen zahir bir rivayettir.
 (50) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi Şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 53.
 (51) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 160.
 (52) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 52.
 (53) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 52.
 (54) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 53.
 (55) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 53.
 (56) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 54.
 (57) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 53.
 (58) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 54.
 (59) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 62-63.
 (60) Sahih-i Buhari - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 150 B. Bedi'l Ezân - Bab: 1.
 (61) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerâi - Beyrut: 1974 (2 bsm) C: 1, Sh: 147-148.
 (62) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 66.
 (63) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 54.
 (64) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet-A.g.e. Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 55.
 (65) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 41.
 (66) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 67.
 (67) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 59.
 (68) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 83-84.
 (69) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 54.
 (70) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 87.
 (71) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 54.
 (72) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr. Mtb C: 1, Sh: 172.
 (73) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhi Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 55.
 (74) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 55-56.
 (75) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 41.
 (76) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 60.
 (77) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 56.
 (78) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkem fi şerhi Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 56, ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire 1965 C: 1, Sh: 41.
 (79) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 56.
 (80) Molla Hüserv - A.g.e. C: 1, Sh: 57, ayrıca İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2 Sh: 67.
 (81) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 178.
 (82) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 60. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 43.
 (83) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 54.
 (84) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 175.
 (85) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 54.
 (86) Şeyh Abdülgani - A.g.e. C: 1, Sh: 60, ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 42.
 (87) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire : 1965 C: 1, Sh: 42.
 (88) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 54.
 (89) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 57.
 (90) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 95.
 (91) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 57.
 (92) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 91.
 (93) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 57.
 (94) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 94.
 (95) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 57.
 (96) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 57.
 (97) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 102- 104.
 (98) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 58.
 (99) Bakınız: "Necasetler ve onların temizlenmesi" bölümü: Madde: 389-393.
 (100) El Maide Sûresi: 6.
 (101) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 105.
 (102) El - A'raf Sûresi: 31.
 (103) Mecmuat'u't Tefasir - İst: 1979 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 543 (Gadı Beyzavi Böl.)
 (104) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 181, ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 43.
 (105) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi tertibi'ş şerai - Beyrut: 1974 C: 5, Sh: 121.
 (106) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 60.
 (107) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 180.
 (108) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 43.
 (109) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 59.
 (110) El Bakara Sûresi: 150.
 (111) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 63.
 (112) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 61.
 (113) En Nahl Sûresi: 16.
 (114) İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979 (2 Bsm) A. M. Şakir Neşri Sh: 38.
 (115) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 61.
 (116) En Nisâ Sûresi: 103.
 (117) Bakınız: "Namaz Vakitleri" bölümü: Madde : 404-418.
 (118) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 185.
 (119) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 129.
 (120) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 185 vd.
 (121) Musannıf İbrahim Halebi - Tam Kayıtlı. Haleb-i Sağir ve Tercemesi - İst: 1973 Salah Bilici Yay. Sh: 162.
 (122) İmam-ı Rabbani - El Mektubat - ist: 1978 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 121 Mektub no: 186.
 (123) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 62.
 (124) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 180.
 (125) İmam-ı Merginani- El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 46.
 (126) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 65.
 (127) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 181.
 (128) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 195.
 (129) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 c: 1, Sh: 68.
 (130) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 65. vd.
 (131) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 69.
 (132) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 46.
 (133) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 46.
 (134) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 69.
 (135)  Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 67.
 (136) Musannıf İbrahim Halebi - Haleb-i Sağir ve tercemesi - İst: 1973 Sh: 167.
 (137) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 201.
 (138) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 69.
 (139) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 69.
 (140) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 48, ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 69.
 (141) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 190.
 (142) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 207.
 (143) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 73.
 (144) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 70.
 (145) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 208,
 (146) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 70.
 (147) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 209.
 (148) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 49, ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 71, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 210.
 (149) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 71.
 (150) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 74.
 (151) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 213.
 (152) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 72.
 (153) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 50, ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 72.
 (154) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 191 vd.
 (155) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 16, Sh: 62-63.
 (156) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 192.
 (157) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 215.
 (158) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 51.
 (159) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 71.
 (160) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 74.
 (161) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 71.
 (162) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 220.
 (163) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire:1965 C:1, Sh:51-52, ayrıca Şeyh Nizamüddin ve heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut:1400 C:1, Sh: 76-77.
 (164) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 223, ayrıca, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 52.
 (165) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 76.
 (166)  Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 76.
 (167) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 77.
 (168) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 52.
 (169) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 226.
 (170) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 78.
 (175) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 71, Ayrıca İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 209.
 (176) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 72.
 (177) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 79-80, ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 72-73.
 (178) Bu konu üzerinde daha önce durmuştuk. Bakınız: Madde 441.
 (179) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 69.
 (180) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 202.
 (181) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - C: 1, Sh: 68.
 (182) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bideyetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 48.
 (183) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 204.
 (184) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 190.
 (185) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 70.
 (186) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 75.
 (187) Bakınız: Madde - 458.
 (188) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 76 (Fatiha'dan sonra ilave birşey okumak mekruhtur)
 (189) Bakınız: Madde - 459.
 (190) Bakınız: Madde - 460.
 (191) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 229.
 (192) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 53.
 (193) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 354 vd.
 (194) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 83-84.
 (195) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 377.
 (196) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 235.
 (197) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 77.
 (198) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 54.
 (199) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 77.
 (200) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 84.
 (201) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 258.
 (202) Abdülaziz El Buhari - Keşfû'l Esrar - İst: 1308 C: 2, Sh: 361.
 (203) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 47.
 (204) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 200.
 (205) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 550-551.
 (206) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 82.
 (207) Musannıf İbrahim Halebi - Haleb-i Sağir tercemesi - İst: 1973 S. Bilici Yay. Sh: 281.
 (208) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 82.
 (209) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 89.
  (210) En Nisâ Sûresi: 102.
 (211) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 243.
 (212) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 383-384. (213) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 387.
 (214) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 9, Sh: 37.
 (215) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 199.
 (216) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974 C: 7, Sh: 142.
 (217) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 85.
 (218) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 82, vd.
 (219) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 391-392, ayrıca Şeyh Nizamuddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 83.
 (220) Hüsamüddin El Hindi - Kenzü'l Ummal - Halep: ty C: 3, Sh: 269.
 (221) Sünen-i Tirmizi - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 421 Had. No: 216.
 (222) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 397.
 (223) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 83.
 (224) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 88.
 (225) Şeyh Nizamuddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 84.
 (226) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 245.
 (227) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 56.
 (228) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 406.
 (229) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 85.
 (230) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 247. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 85.
 (231) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 85.
 (232) T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin yönetmeliği; madde: 10 (Resmi Gazete'de yayınlandığı tarih: 22 Şubat 1980 Sayı: 16908 Sahife: 29-34).
 (233) Büyük günahlarla ilgili olarak Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Yedi şeyden çekininiz Bunlar: 1- Allahû Teâla (cc)'ya ortak koşmak. 2- Haksız yere Allahû Teâla (cc)'nın haram kıldığı cana kıymak. 3- Sihir ve büyü yapmak. 4- Tefecilikle meşgul olmak ve faiz yemek. 5- Yetimin malına el koymak. 6- Düşmanla yüz yüze gelindiğinde kaçmak. 7- İffetli mü'min kadınlara iftira atmak" buyurduğu bilinmektedir. (İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969 D. Marife Neş. C: 1, Sh: 481) Hz. Ali (ra)'den gelen rivayette bunlara "Hırsızlık ve zina yapmak" da eklenmiştir. (Ez Zemahşeri - Keşşaf Beyrut: 1947 C: 1, Sh: 503 Not: 1)
 (234) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 408.
 (235) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 84.
 (236) İmam-ı Azam - Fıkh-ı Ekber (Aliyyü'l Kari şerhi) İst: 1981 Sh: 23-24.
 (237) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 56.
 (238) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 84.
 (239) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 415-416.
 (240) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 248, ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 86.
 (241) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 56, ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 86.
 (242) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 86.
 (243) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 249, ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 56.
 (244) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 89.
 (245) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 254, ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 90.
 (246) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 81.
 (247) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 57-58.
 (248) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 261.
 (249) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 90.
 (250) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 57.
 (251) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 90-91, ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 57, Ş Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 88-89.
 (252) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 91.
 (253) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh:57.
 (254) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 87.
 (255) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 91 vd. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 87.
 (256) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 91.
 (257) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 87.
 (258) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 405.
 (259) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 90.
 (260) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 90.
 (261) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 92.
 (262) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 474.
 (263) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 92.
 (264) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 90-91.
 (265) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 92-93.
 (266) Şeyh Nizamüddin - A.g.e. C: 1, Sh: 91.
 (267) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 93.
 (268) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 478.
 (269) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 92.
 (270) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 92.
 (271) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 518-519.
 (272) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 93.
 (273) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 59.
 (274) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 269.
 (275) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 93-94.
 (276) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 59.
 (277) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 269.
 (278) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 95.
 (279) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 487.
 (280) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 96.
 (281) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 98.
 (282) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 97-98. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 60-61. Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 98-99.
 (283) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 501-503.
 (284) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 99-100.
 (285) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 506.
 (286) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C:1, Sh: 97.
 (287) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 281. Sh: 100-101.
 (288) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1.
 (289) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 61.
 (290) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 61.
 (291) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 101.
 (292) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 98.
 (293) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 285.
 (294) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 102. Ayrıca Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - Mecmuaû'l Enhur (Şerhû Damad) İst: 1316 Mt. amire tab. ofset Beyrut: D. İhya Neş. C: 1, Sh: 119.
 (295) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 98 vd.
 (296) Şeyh Muhammed İbn-i Süleyman - A.g.e. C: 1, Sh: 117 vd.
 (297) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 101.
 (298) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 530.
 (299) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 99.
 (300) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhu Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 62.
 (301) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 534.
 (302) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 100.
 (303) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 62.
 (304) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 103.
 (305) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 537. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1 Sh: 104. Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - Feteva-ı Hindiyye - C: 1 Sh: 102 vd.
 (306) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 104.
 (307) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 539.
 (308) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 103.
 (309) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 104.
 (310) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 287.
 (311) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 566.
 (312) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 63.
 (313) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 106.
 (314) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 574-575.
 (315) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet-el Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 105. Ayrıca İmam-ı Merginani El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi Kahire: 1065 C: 1, Sh: 63.
 (316) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 537.
 (317) Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi - Ramuz El Ehâdis - İst: 1982 C: 1, Sh: 223 Had No: 15.
 (318) Musannıf İbrahim Halebi - İzahlı Mülteka El Ebhûr Tercemesi - İst: 1976 Uysal Yay. C: 4. Sh: 148.
 (319) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai - Beyrut: 1974 C: 1, Sh: 219.
 (320) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 573.
 (321) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 106.
 (322) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 581.
 (323) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 106. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 582.
 (324) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 291.
 (325) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 106.
 (326) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 290. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 106.
 (327) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 579.
 (328) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 64.
 (329) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 106.
 (330) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 295. vd.
 (331) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 588-590.
 (332) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 109.
 (333) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 64.
 (334) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - C: 1, Sh: 108.
 (335) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 109.
 (336) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315, C: 1, Sh: 296.
 (337) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 108.
 (338) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 592.
 (339) İmam-ı Merginani - El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 64.
 (340) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 577.
 (341) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 109.
 (342) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 64.
 (343) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 110.
 (344) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 579.
 (345) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 109.
 (346) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 121.
 (347) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 599.
 (348) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 109.
 (349) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 599, Şeyh Nizamüddin - A.g.e. C: 1, Sh: 109. C: 1, Sh: 65. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 297.
 (350) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 65. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 297.
 (351) İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979 A. M. Şakir Neşri Sh: 292-295.
 (352) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 1, Sh: 588.
 (353) İmam-ı Şafii - A.g.e. Sh: 296.
 (354) El Cinn Sûresi: 18.
 (355) İmam-ı Kasani - El Bidaiû's Senai - Beyrut : 1974 C: 7, Sh: 124.
 (356) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 608.
 (357) Et Tevbe Sûresi: 107 (Tıbyan Tefsiri - İst: 1956 C: 2, Sh: 491)
 (358) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969 C: 2, Sh: 387.
 (359) Mehmed Vehbi Efendi - Hülâsatü'l Beyan - İst: 1968 Üçdal Neş. C: 6, Sh: 2123.
 (360) Mecmuat'u't Tefasir - İst: 1979 Çağrı Yay. C: 3, Sh: 193-198 (Gadı beyzavi, İbn-i Abbas, Nesefi ve Haazin'in ittifakı)
 (361) Et Tevbe Sûresi: 108.
 (362) Es Suyuti - El İtkan fi Ulûmu'l Kur'an - Kahire: 1951 C: 1, Sh: 29. Ayrıca aynı hususla ilgili olarak, Ez Zemahşeri - El Keşşaf - C: 3, Sh: 287 (Hümeze Sûresi'nin tefsirinin girişi).
 (363) İbn-i Kesir - Tefsirûl Kur'an'il Azim. Beyrut: 1969 C: 2, Sh: 391.
 (364) H. Tahsin Emiroğlu - Esbab-ı Nüzûl - Konya : 1971 C: 5, Sh: 367.
 (365) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969 C: 2, Sh: 391.
 (366) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 109.
 (367) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 603.
 (368) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1065 C: 1, Sh: 65.
 (369) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 604.
 (370) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 109.
 (371) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 605.
 (372) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 111.
 (373) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 607-608.
 (374) Şeyh Nizamüddin - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 109.
 (375) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 97.
 (376) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 191-193.
 (377) Musannif İbrahim Halebi - Tam Kayıtlı Halebi Sagır ve Tercemesi - İst: 1973 Salah Bilici Yay. Sh: 342. Ayrıca İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 611.
 (378) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 2, Sh: 612.
 (379) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 300-301.
 (380) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 112.
 (381) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 3, Sh: 7.
 (382) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 66. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 303.
 (383) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 112.
 (384) İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979 (2 Bsm) A. M. Şakir Neşri Sh: 219.
 (385) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 66. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 304-308.
 (386) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hidiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 111 vd.
 (387) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 3, Sh: 17 vd.
 (388) Türkiye'de; hem hanefi hem de şafii mezhebini taklid eden, mü'minler vardır. Bu konuda hassasiyetle durmamazın sebebi; müctehidlerin mutlaka nasslara tabi olduğunu isbattır. Zira müctehidlerin rahmete vesile olan ihtilaflarını bahane eden bazı politikacı tipler Resûl-i Ekrem (sav)'in sünnetlerine karşı taarruza geçmişlerdir. Tağuti güçlerle uzlaşabilmek için: "Efendim müctehidler de bu konularda ihtilaf etmiş, biz de şöyle düşünüyoruz" deyip; hiçbir nassa tabi olmadan "ideoloji" üretmektedirler. Bu tiplere karşı dikkatli olunmalıdır.
 (389) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 113.
 (390) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 111. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 114.
 (391) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 111 (Bazı eserlerde aksi de rivayet edilmiştir. Yani Resûl-i Ekrem (sav)'e salat okunabileceği)
 (392) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 40.
 (393) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 3, Sh: 9. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. c: 1, Sh: 111.
 (394) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 3, Sh: 9.
 (395) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 349.
 (396) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 115.
 (397) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 112.
 (398) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 3, Sh: 26.
 (399) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 116.
 (400) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 112.
 (401) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 116.
 (402) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 3, Sh: 29.
 (403) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 112.
 (404) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 72.
 (405) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 116.
 (406) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 39-40.
 (407) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gurerû'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 117.
 (408) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 112.
 (409) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 3, Sh: 47.
 (410) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 112.
 (411) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 48-49.
 (412) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 112.
 (413) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 3, Sh: 51.
 (414) Sünen-i Tirmizi - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 344 Had No: 479.
 (415) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 112.
 (416) Sünen-i Tirmizi - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 345-346 Had. No: 480.
 (417) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 54.
 (418) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 112.
 (419) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 119.
 (420) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 115.
 (421) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 3, Sh: 89.
 (422) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 16. Had. No: 42. Ayrıca İmam Ahmed b. Hanbel - El Müsned - C: 4, Sh: 126-127, Sünen-i Darimi, Mukaddeme: 16, C: 1, Sh: 35, Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 119.
 (423) Şeyh Nizamüddin - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 116.
 (424) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 119.
 (425) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 115.
 (426) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 90 vd.
 (427) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 113.
 (428) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 346-347.
 (429) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 123.
 (430) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - 1400 C: 1, Sh: 87-88.
 (431) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 125-126.
 (432) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 123.
 (433) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 125.
 (434) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 1, Sh: 82.
 (435) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 121.
 (436) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 129.
 (437) Abdürrahman El Cezeri - Kitabû'l Fıkh Ale'lmezahibi'l Erbaa - c: 1, Sh: 492.
 (438) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 152.
 (439) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 125.
 (440) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 147.
 (441) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 125.
 (442) Abdülaziz El Buhari - Keşfû'l Esrar - İst: 1308 C: 1, Sh: 155. Ayrıca Bedrüddin-i Ayni-Umdetû'l Kari - ist: 1308-11 Mtb. amire Tb C: 5, Sh: 233 vd. (son yıllarda bu hususta birçok hilenin döndüğü de bilinmektedir. Bazı kimseler, zengin oldukları halde bu yolla geçimini sağlamaktadır. Bu hususta bilinmelidir.)
 (443) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 15.
 (444) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 356.
 (445) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye- Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 126.
 (446) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 95-96.
 (447) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 126.
 (448) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 163.
 (449) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1 Sh: 125.
 (450) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 78.
 (451) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 155. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 132.
 (452) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 155.
 (453) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 155. Ayrıca, İmam-ı Merginani - A.g.e. - C: 1, Sh: 79.
 (454) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 135.
 (455) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 155.
 (456) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 376 vd.
 (457) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire : 1065 C: 1, Sh: 77. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 1, Sh: 375.
 (458) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 136. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 127 vd.
 (459) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 77.
 (460) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 136.
 (461) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 100. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 136.
 (462) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 77.
 (463) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 128. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 136, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 77, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 375-376.
 (464) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 100. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1,Sh: 77.
 (465) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 130. Ayrıca Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 137.
 (466) İmam-ı Serahsi - Temhidü'l Füsûl fi ilmû'l Usûl - Beyrut: 1393 C: 23, Sh: 149 vd.
 (467) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 249.
 (468) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1,Sh: 392-393.
 (469) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye C: 1, Sh: 138.
 (470) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 3, Sh: 256.
 (471) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam-İst:1307 C:1, Sh:132. Ayrıca İmam-ı Merginani-El Hidaye Şerhû Bidayetü'l Mübtedi-Kahire:1965 C:1, Sh:80.
 (472) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 138.
 (473) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 254.
 (474) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 139.
 (475) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 396.
 (476) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh: 272.
 (477) Musannıf İbrahim Halebi - Tam kayıtlı Haleb-i Sağir ve tercemesi - İst: 1973 S. Bilici Yay. Sh: 314.
 (478) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 139.
 (479) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 81. Ayrıca İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 398.
 

________________________________________
 (480) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 139.
 (481) Mevzûat-ı Aliyyü'l Kari tercemesi - Ank: 1966 Sh: 60-61 (Ha, harfi bi.)
 (482) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 107-108.
 (483) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 81.
 (484) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 1, Sh: 405-406. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 82.
 (485) Molla Hüsrev-Dürerû'l Hükkam fi Şerhi Gureri'l Ahkam-İst: 1307 C: 1, Sh: 131.
 (486) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 142.
 (487) El Cuma Sûresi: 9.
 (488) Bu izahı yapmamızın sebebi şudur: Son yıllarda "- Efendim Cum'a Namazı Ayet-i Kerime ile farzdır. Müctehid imamlar bazı şartlar ileri sürerek fitne çıkarmışlardır. Halbuki o şartlar talidir. Hiçbir bilgi bile olmasa, biz Cum'a Namazı'nı kılarız" iddiasını ortaya atan kimseler çıkmıştır. Halbuki Resûl-i Ekrem (sav) "Cum'a Sûresi'nde" yer alan bu Ayet-i Kerime'yi tefsir etmemiş olsaydı, bununla neyin kasdedildiğini hiç kimse bilemezdi!.. Müctehid imamlar; Resûl-i Ekrem (sav)'in bu husustaki beyanlarını esas almışlardır. Hiç kimsenin bu Ayet-i Kerime'ye dayandığını iddia ederek; Resûl-i Ekrem (sav)'e ve müctehid imamlara dil uzatma hakkı olamaz.
 (489) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's fi tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974 (2 bsm) C: 1, Sh: 258-259.
 (490) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 144.
 (491) İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979 (2 bsm) Sh: 87-88.
 (492) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 144.
 (493) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi şerhû'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 112.
 (494) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, Sh: 283.
 (495) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 145. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 84.
 (496) Sünen-i İbn-i Mace - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 1, Sh: 343 Had. No: 1081. Ayrıca Abdi'l Latifi'z Zebidi - Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercemesi ve şerhi - Ank: ty (4 bsm) Diyanet Yay. C: 3, Sh: 47 vd.
 (497) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 145. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e C: 1, Sh: 884, İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 411-412.
 (498) Siracüddin Ebû Hafs Ömer El Gaznevi - El Gurretü'l Münife - Kahire: 1950 Sh: 168 vd. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1316 C: 4, Sh: 129.
 (499) "Devlet" ile "Ulû'lemr" kavramları arasında mahiyet farkı vardır. Şöyle ki; "Ulû'lemr"; Kur'an-ı Kerim'de ve Resûl-i Ekrem (sav)'in sünnetinde yer alan bir kavramdır. "Devlet" de arapça bir kelime olduğu halde aynı manada kullanılmamıştır.
 (500) Abdi'l Latifi'z Zebidi - Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve şerhi - Ank ty (4 bsm) Diyanet Yay. C: 3, Sh: 47 vd.
 (501) İbn-i Kesir - Tefsirû'l Kur'an'il Azim - Beyrut: 1969 C: 1, Sh: 518-519.
 (502) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C:1 Sh: 199.
 (503) İbn-i Nüceym - El Bahrû'r Raik - Kahire: 1311 C: 6, Sh: 298 vd. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1317 C: 6, Sh: 365.
 (504) Bazı çevreler ısrarla Mustafa Kemal'in "Hilafeti ilga ettiği ve şer'i kanunları yürürlükten kaldırdığı için" İslâm'a inanmadığını savunmaktadırlar. Ancak aynı çevreler 16 Şubat 1933 tarihinde Mustafa Kemal'in emri ile verilen izinle Cum'a Namazlarını edâ etmektedirler. Firaset sahibi her mü'min kabul eder ki; bu çevrelerin iddiaları ile amelleri arasında korkunç bir tezat vardır. İşin ilginç yönü bu kimseler tezatlarını yaygaralarıyla bastırma gayretindedirler.
 (505) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 2, Sh: 121. Ayrcıa İmam-ı Merginani El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 82, İbn-i Hümam Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 409.
 (506) Şeyh Abdülgani - El Lübab fi Şerhi'l Kitab - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 110, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 82, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 409.
 (507) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 82.
 (508) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 145.
 (509) Hanefi Fûkahası; haddleri ikame etme ve ettirme yetkisinin ûlû'lemre ait olduğu hususunda müttefiktir. (İbn-i Hümam - A.g.e. C: 4, Sh: 128-129) Hadd-i Zina, Hadd-i Sirkat, Hadd-i Şürb, Hadd-i Kazf, recm ve diğer cezalar, kat'i nass'larla sabittir. Mü'minler; yetki ve selahiyetleri bulunduğu süre içerisinde, Allahû Teâla (cc)'nın beyan buyurduğu bu haddleri uygulamak mecburiyetindedirler. Dolayısıyle bu haddlerin ikame edildiği her yer, velev ki nüfusu az dahi olsa "şehir" dir. Aksi durumda ise, nüfusu ne kadar çok olursa olsun "köy" hükmündedir. Dolayısıyla "şehir" şartı da, bin mana "Ulû'lemr'e" dayanır.
 (510) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 82. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 145.
 (511) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 413. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1 Sh: 83.
 (512) İbn-i Huzeyme - Es Sahih - Beyrut: 1390 Mek. İsl. Neşri C: 1, Sh: 75.
 (513) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 146.
 (514) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 83.
 (515) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 148.
 (516) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû'l Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 138 (Not: Bazı çevreler "Ulû'lemr" konusunun tali olduğu iddiasındadırlar. Geriye kalan öğle vakti ve cemaat şartlarıdır ki, bu ikisi normal öğle namazı için de gereklidir. Dolayısıyle bu iddia batıldır)
 (517) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 148.
 (518) Şeyhülislâm Ali b. Muhammed - El Feteva - İst: 1324 Sh: 11 Fetva No: 32. Ayrıca Şeyh Nizamüddin - A.g.e. C: 1, Sh: 145.
 (519) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983 C: 3, Sh:290.
 (520) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 138.
 (521) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 83. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 415.
 (522) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 146. Ayrıca Musannif İbrahim Halebi - Tam Kayıtlı Haleb-i Sagir ve tercemesi - İst: 1973 S. Bilici Yay. Sh: 319.
 (523) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 3, Sh: 304 (Tetimme kısmı)
 (524) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 146-147.
 (525) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 2, Sh: 121. Ayrıca İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 3, Sh: 299.
 (526) Musannıf İbrahim Halebi - Tam kayıtlı Haleb-i Sagir ve tercemesi - İst: 1973 S. Bilici Yay. Sh: 317.
 (527) İmam-ı Kasani - El Bedaiû's Senai fi Tertibi'ş Şerai - Beyrut: 1974 (2 bsm) C: 1, Sh: 260. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 408 vd.
 (528) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 145.
 (529) İmam-ı Şafii - El Ulmm - Beyrut: 1393 D. Marife Yay. C: 1, Sh: 206 vd. Ayrıca Ebû İshak Şirazi - El Mühezzeb - C: 1, Sh: 124.
 (530) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 3, Sh: 300.
 (531) Ahmed Davudoğlu - Sahih-i Müslim Tercemesi ve şerhi - İst: 1977 Sönmez Neşriyat C: 4, Sh: 2348.
 (532) Şeyh Nizamüddin - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 146.
 (533) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 1, Sh: 89.
 (534) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 149.
 (535) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 C: 1, Sh: 419.
 (536) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kah: 1965 C: 1, Sh: 84.
 (537) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 141.
 (538) Ez Zürkani - Şerhû'l Mevahib - Kahire: 1315 C: 7, Sh: 377-378.
 (539) Mansur Ali Nasıf - Tac Tercemesi - İst: 1976 Eser yay. C: 1, Sh: 478 Had. No: 805.
 (540) Ez Zebidi - Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercemesi ve şerhi - Ankara : ty (4 bsm) C: 3, Sh: 46-47.
 (541) İslâm Ansiklopedisi - İst: 1977 M.E.B. Yay. C: 3, Sh: 227 (Cum'a Maddesi)
 (542) Ahmed Davudoğlu - Sahih-i Müslim Tercemesi ve şerhi - İst: 1977 Sönmez Yay. C: 5, Sh: 5 (2483)
 (543) Muslihûddin Mustafa Kesteli - Şerhû Akaidi'l Kesteli - İst: 1973 S. Bilici yay. Sh: 181. Ayrıca Metn-i Akaidi'l Ömer Nesefi - Sh: 12 (Kesteli'nin sonunda), Sadrüddin Taftazani - Şerhû'l Akaid - İst: 1980 Dergah yay. Sh: 326, İmam-ı Ebû Muin En Nesefi - Bahrû'l Kelâm - Konya: 1977 Rabıta yay. Sh: 179, Mehmed Zahid Kotku - Ehl-i Sünnet Akaidi - İst: 1982 Seha Neş. Sh: 158 madde: 65.
 (544) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, Sh: 342.
 (545) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 85.
 (546) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 3, Sh: 344 (Köy ve şehir tarifi için, bakınız: madde 638)
 (547) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 142. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 150.
 (548) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 423. Ayrıca İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bideyetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 85.
 (549) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 150.
 (550) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 85.
 (551) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 150.
 (552) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C:  Sh: 142-143.
 (553) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 150.
 (554) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 143.
 (555) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 86.
 (556) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 427.
 (557) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 150.
 (558) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 86.
 (559) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 150.
 (560) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 144.
 (561) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 86.
 (562) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 156.
 (563) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 144.
 (564) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 155. Ayrıca İmam-ı Merginani A.g.e. C: 1, Sh: 86-87.
 (565) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 145.
 (566) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 87. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 429 vd.
 (567) "Şehir" mefhumunun sadece nüfusla ilgili bir olay olmadığını daha önce izah etmitik. Bakınız; Madde: 638.
 (568) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 152.
 (569) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 87. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 146.
 (570) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 430. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 145 İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 3, Sh: 368.
 (571) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 152.
 (572) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - kahire: 1965 C: 1, Sh: 88. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 432, Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 146.
 (573) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e.C: 1, Sh: 153. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 147.
 (574) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 153. Ayrıca İbn-ü Hümam A.g.e. C: 1, Sh: 434 vd.
 (575) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 147.
 (576) İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 88.
 (577) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 153.
 (578) Sahih-i Buhari - İst: 1401 Çağrı Yay. C: 2, Sh: 23-24 K. Küsûf Bab: 1-2.
 (579) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 153.
 (580) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - kahire: 1965 C: 1, Sh: 88.
 (581) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 153.
 (582) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C:  Sh: 147-148.
 (583) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 88. Ayrıca İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 437.
 (584) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 153.
 (585) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 148. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 153-154.
 (586) En Nisâ Sûresi: 101-102.
 (587) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 148, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 89.
 (588) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 154.
 (589) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 138-139, İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 441-443.
 (590) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 89.
 (591) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 155.
 (592) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 444. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 89.
 (593) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 446.
 (594) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 157.
 (595) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 160. Ayrıca Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 157, İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 90.
 (596) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 157.
 (597) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 160.
 (598) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 158.
 (599) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 60. Ayrıca İmam-I Merginani - A.g.e. - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 90.
 (600) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 449.
 (601) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 160.
 (602) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 161-162. Ayrıca İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 91, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 452-453.
 (603) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 160. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 162.
 (604) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 91.
 (605) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 455.
 (606) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 162.
 (607) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 161.
 (608) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 455-456.
 (609) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 162 vd.
 (610) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1982 C: 2, Sh: 330.
 (611) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 162
 (612) İbn-i Abidin - A.g.e. C: 3, Sh: 436.
 (613) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 163.
 (614) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 163. Ayrıca Şerhû Damad - İst: 1316 C: 1, Sh: 182, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 164 vd. (Hz. Hüseyin (ra) kardeşi Hz. Hasan (ra) vefat ettiğinde, zamanın Medine Valisi Said b. Asa hitaben: "Eğer sünnet olmasaydı, ben seni öne geçirmezdim" demiştir)
 (615) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 164.
 (616) Bu dua için bakınız madde: 467.
 (617) Bu dualar için bakınız madde: 459.
 (618) Bu duayı bilmeyenler: "Allahümmağfirli li velehû ve li'l mü'minine ve'l mü'minat" deseler kafi gelir Bazı ûlema dua yerine "Allahümme Rabbenâ...." (Bakınız madde: 573) okunmasını müstahsen bulmuştur.
 (619) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 164.
 (620) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 164.
 (621) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut : 1315 D. Sadr Mtb. C: 1, Sh: 465.
 (622) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 163. Ayrıca Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 165, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 465.
 (623) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 162.
 (624) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 93, İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 467-468.
 (625) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 162.
 (626) İmam-ı Merginani - A.g.e. C:1, Sh: 93.
 (627) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 165.
 (628) İbn-i Hümam - A.g.e. C: 1, Sh: 469. Ayrıca Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 167.
 (629) İmam-ı Merginani - A.g.e C: 1, Sh: 93.
 (630) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 166-167.
 (631) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 3, Sh: 500-501.
 (632) Şeyh Nizamüddin - A.g.e. C: 1, Sh: 167.
 (633) İbn-i Abidin - Şifaû'l Alil - İst: 1325 Sh: 187-188. (Not: "Mevlid" sadece bir şiir olarak ele alınsa dahi, camilerde yüksek sesle şiir okumak da caiz bulunmamıştır. Gulat-ı Şia'dan geçen bu illet, maalesef oldukça yaygındır. Ehl-i Sünnet mü'minler; bu "Şia' adetinden uzak durmalıdırlar)
 (634) Ali Rıza Demircan- İslâm'da Batıla Benzemenin Hükmü - İst: 1979 (2 bsk) Sh: 79-81.
 (635) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 3, Sh: 493.
 (636) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - C: 3 Sh: 240.
 (637) H. El Hindi - Kenzû'l Ummal - Halep: ty C: 8, Sh: 209.
 (638) İbn-i Abidin - Şefaû'l Alil - İst: 1325 Sh: 189.
 (639) İmam-ı Serahsi - El Mebsut - Beyrut: ty C: 9, Sh: 37.
 (640) İbn-i Abidin - Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar - İst: 1983, C: 3, Sh: 503.
 (641) El Bakara Sûresi: 154.
 (642) Al-i İmrân Sûresi: 169-170.
 (643) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 168.
 (644) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 94.
 (645) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - El Feteva-ı Hindiyye - Beyrut: 1400 C: 1, Sh: 167.
 (646) İbn-i Hümam - Fethû'l Kadir - Beyrut: 1315 C: 1, Sh: 474, İmam-ı Merginani - A.g.e. C: 1, Sh: 94, Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 168.
 (647) Şeyh Nizamüddin ve bir heyet - A.g.e. C: 1, Sh: 168.
 (648) Molla Hüsrev - Dürerû'l Hükkam fi şerhû Gureri'l Ahkam - İst: 1307 C: 1, Sh: 168-169.
 (649) İmam-ı Merginani - El Hidaye şerhû Bidayetü'l Mübtedi - Kahire: 1965 C: 1, Sh: 94.
 (650) İmam-ı Şafii - Er Risale - Kahire: 1979 (2 Bsm) Sh: 25 Madde: 71.
 (651) Molla Hüsrev - A.g.e. C: 1, Sh: 168.
 

Günün Sözü

"“Oruç (günahlara karşı) kalkandır.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.