Mehmet Emre Fetvalar

Vekalet için gerekli şartlar

2742 - Behce Fetvalarından: "Küçük çocuğun vekil tayini sahih olmaz" (H.Ec.c. 2/50)
Açıklama: Erkeklik ve kadınlık çağına ulaşmamış bir çocuğun vekil tayini İslâm hukukunda muteber görülmemiştir. Zira rüşt ve akli melekelerinin kemâle ermemesi, kâr ve zararı ayırt edememesine sebep olur. Bu itibarla asaleten veya vekâleten yapacağı tasarruflar sınırlandırılmış bulunmaktadır.
2743 - Netice Fetvalarından: "Delinin, deliliği sırasında vekâlet vermesi sahih olmaz" (H.Ec. 2/503)
Açıklama: Akli rahatsızlığı bulunan kimsenin, malında yapacağı tasarrufları geçerli değildir. Bu cümleden olarak, herhangi bir kimseye alım veya satımda vekâlet vermesi muteber değildir.
2744 - Netice Fetvalarından: "İki gözü görmeyen kimsenin vekâlet yapması sahih olur" (H.Ec. 2/56)
2745 - Netice Fetvalarından: "Müslüman olan Zeyd, bir Müslümanla olan davasına gayrimüslim bir kimseyi vekil yapsa caiz olur" (H.Ec. c. 2/51)
Açıklama: Bu fetva, İslâm dininin yüceliği ve insan haklarına karşı gösterdiği saygı anlayışını aksettirmektedir. Bu itibarla, bir gayrimüslim, Müslüman bir şahsa, hem de Müslümanla olan bir meselesinde vekâlet edebilir. Yeter ki bu husustaki vazifeyi İslâmi ölçüde yapmaya yeterli tecrübesi ve bilgisi olsun.
2746 - Netice Fetvalarından: "Müvekkilin delirmesi ile vekil, vekâletten azledilmiş olur" (H.Ec. c. 2/55)
Açıklama: Deli bulunan kimsenin, kendisine vekil tayin ederek birtakım hizmetler gördürmesi caiz değildir. Çünkü, böyle bir kimsenin mal varlığını korumaya akli melekeleri müsait değildir. Aklı başında iken tayin ettiği vekil, müvekkilin delirmesi üzerine, vekâletten azledilmiş sayılır. Çünkü, onun hastalanışı sebebiyle, vekilin tasarruflarının hukuki esaslara uygunluk derecesini ve kendisini zarara uğratacak bir teşebbüste bulunup bulunmadığını kontrol imkânı ortadan kalkmış olmakta ve bu sebepler muvacehesinde vekâlet son bulmaktadır.

Günün Sözü

"Kişi dostunun (arkadaşının) dîni üzerinedir. O halde her biriniz kimi dost edindiğine baksın!” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.