Fıkıh Köşesi

KIZ ÇOCUKLARI

Soru: "Kız çocuklarını, ikinci sınıf evlad kabul etmek, törenin şanındandır."

CEVAP: Bu durum adet veya törenin şanından değildir. Cahiliye kültürünün tabii bir neticesidir. Kaynaklarda nakledildiğine göre; cahiliye döneminde kız çocuklarının, mirastan herhangi bir pay alması mümkün değildir. Müşrik Araplar "Miras, savaşma gücü olan erkeklerin hakkıdır" hükmünde ittifak etmişlerdir. Kadınların ve kız çocuklarının; mirasta paylarının bulunduğunu beyan eden ayet-i kerime nazil olunca, bu durum bazılarının garibine gitmiştir. Bazı kabile reisleri Resul-i Ekrem (sav)'in huzuruna çıkarak; "Ey Allah'ın Resulü!.. Kıza babasının bıraktığı malın, bazı hallerde yarısını mı vereceğiz? Bilirsin ki kız ata binemez, düşman ile savaşamaz. Küçük çocuklara miras mı vereceğiz? Miras aklı ermeyen çocuğun işine yaramaz ki?" (6) sualini sormuşlardır. Bu sual; cahiliye dönemindeki miras ile ilgili kültürün, tabii bir sonucudur. Günümüzde "soy ismi (!) erkek çocuğun devam ettirdiği" gerekçesiyle, cahiliye kültürü ön plana çıkarılmıştır. Sadece sizin beldenizde değil, diğer beldelerde de aynı hastalıkları görmek mümkündür. İnsanların hevalarına uyduğu ve zanlarını ön plana çıkardığı her toplumda, cahiliye pisliği gündeme girer.
Çocuklarını (ister erkek, ister kız olsun) Allahu Teala (cc)'nın bir emaneti olarak değerlendirmeyen ve İslami hududları dikkate almayan kimseler, asla muttaki olamazlar. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) İmam-ı Taftazani-Şerhu'l Akaid-İst.: 1980 Sh: 196.
(2) Et Tebrizi-Mişkatu'l Mesabih-Dımeşk (Şam):1961 C: 2 Sh: 170.
(3) İbn-i Kesir-Tefsiru'l Kur'an'il Aziym-Beyrut: 1969 C: 3 Sh: 445 vd.
(4) Sahih-i Buhari-İst.: 1401 C: 3 Sh: 134 Kitabu'l Hibe: 13.
(5) Şeyh Nizamüddin ve Heyet-El Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 5 Sh: 381.
(6) İmam-ı Taberi-Camiu'l Beyan-C: 4 Sh: 275, Ayrıca İbn-i Kesir- A.g.e. C: 1 Sh: 468

Günün Sözü

"En bereketli hanım, en az külfetli olandır.” (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.