Nurul İzah

Temattü haccı

TEMETTÜ1 HACCI     1

 

Temettu'un Mânâsı

 

Temettü'; istifade etmek» yararlanmak ve faydalanmak de­mektir. Şer'an ise hac zamanında mîkat yerinde sadece umre için ihrama girmektir. Umre için yapılması gerekenleri tamamladığın­da veya bu vazifelerin çoğunu yaptığında hac için ihramlanmış olur.

 

Temettu'un Hükmü

 

Yalnızca hac farizasını yapmaktan ve sadece umre yapmak-ın temettü' haccı yapmak daha efdaldir. 

                                

Temettu'un Yapılışı        

                                             !

Temettü1 şöyle yapılır: Mîkatta ihrama girilir. İki rek'at ik­am namazından sonra:                                                         

"Allahümme innı ürîdü'l-umrete fe yessirhâ il ve tekabbelhâ ninni - Allah'ım, ben umre yapmak istiyorum, onu bana kolay ey-e ve benden kabul eyle," diye söylenir. Sonra Mekke'ye girinceye tadar telbiye okunur ve umre için tavaf yapılır. İlk tavafta telbiye-re son verilir, sonra iki rek'at tavaf namazı kılınır, sonra Safa ile Merve arasında yedi kere sa'y edilir. Sonra saç tıraş edilir veya kı­saltılır. Bu işler yapıldıktan sonra ihramdan çıkılmış ve kadın da dahil herşey helâl olmuş olur.

Zilhiccenin sekizinci gününde -ki buna daha önce de belirtil­diği gibi terviye günü denir- Haram (bölgesin)de hac farizasını yapmak üzere ihrama girilir ve daha önce de belirtildiği üzere hac vazifesini yerine getirir.

 

Şükür Kurbanı

 

(Bu hacca niyet eden kimsenin) bayram günü Akabe cemresi­ni taşladıktan sonra bir koyun kesmesi veya (büyük baş hayvan­lardan) bir sığırın yahut bir devenin yedide birine iştirak etmesi gerekir. Bunları temin edemediği takdirde, bayram günü gelme­den Önce üç gün ve (hacdan) döndükten sonra da yedi gün. oruç tu­tar. Nitekim Kıran haca bahsinde de bunu bildirmiştik. Kurban bayram günü gelmiş ve hâlâ bu üç günlük orucu tutmamışsa; oruç ve sadaka kâfi gelmez, bir koyun kesmesi gerekir.   

               !

 1 Bilindiği gibi üç çeşit hac vardır. Bunlardan birincisi hacc-ı ifrad, ikincisi hacc-ı temettü1, üçüncüsü ise hacc-ı kırandır.

Bu hac çeşitlerinden birincisi olan hacc-ı ifrad hariç diğerleri hakkında yukarıda bilgi verilmişti. Hacc-ı ifrâd ise şöyle tarif edilmektedir:

Hacc-ı ifrâd: Hac mevsiminde "umre"ye niyet etmeksizin, yalnız başına

yapılan haccdır. îster farz, ister vâcib, ister nafile olarak yapılsın ihrama giri­lirken, sadece "hacc'a niyet" edilir.

Mekke-i Mükerreme'de oturanlar sadece bu haccı yaparlar.

 

Günün Sözü

"“Bereket, büyüklerinizle berâberdir.” (Hadîs-i Şerif—Hâkim, el-Müstedrek)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.