Nurul İzah

İhramlıya yasak olan şeyler

İHRAMLIYA YASAK OLAN ŞEYLER (CİNAYETLER)

 

Yasakların (Cinayetlerin) Kısımları

 

Yasaklar (cinayetler) ikiye ayrılır:                          

 (1) Bizzat ihramla alâkalı,yasaklar ve

 (2) Haram (Harem-rif) ile ilgili yasaklar.

İhramla ilgili yasaklar dört kısma ayrılır:

 (1) Bunlardan bir kısmı kurban kesmeyi gerektirir,

 (2) bir kıs­mı sadaka vermeyi gerektirir,

 (.3) bir kısmı sadakanın altında bir­şey vermeyi ve

  (4) diğer bir kısmı da değerini vermeyi gerektirir.

Ne Zaman Kurban Kesmek Gerekir?

 

Yetişkin bir ihramlı, uzuvlarından birine koku sürdüğü ya­hut başına kına yaktığı veya yağ ve benzeri şeyler süründüğü, ya­hut bir gün boyunca dikişli birşey giyindiği veya (bu kadar müd­det) başını örttüğü, yahut başının dörtte birini tıraş ettiği veya tek . bir mahalde ellerinin veya ayaklarının tırnaklarını kestiği yahut (sadece) ellerinin tırnağını kestiği yahut daha Önce belirttiğimiz vaciplerden birini terkettiği zaman kurban kesmesi gerekir.

 

Ne Zaman Sadaka  Vermek İcâb Eder

 

ına koku süründüğü, yahut bir günden az bir süre için dikişli birşey giyindiği veya (bu kadar müddet için) başım örttüğü, yahut başının dörtte birinden az bir kısmını tıraş ettiği yahut tek bir tırnağım kestiği, yahut kudüm veya sader tavafinı abdestsiz yaptığı ve cemrelerden birine taş atmadığı zaman sadaka vermesi gerekir. Sader tavafının her dolanım(şavt)ı ve cemrelerden birinde atılmayan her taş için sada­ka vermek icab eder.

Bu zikrolunanlardan her biri için sadaka olarak, yarım sa1 uğday veya bunun kıymeti verilir.

                                         

Ne Zaman Sadakadan   Daha Azını Vermek Gerekir?  

                                     

Yetişkin bir ihramlının bit veya çekirge (gibi şeyleri) öldürıesi hâlinde dilediği birşeyi sadaka olarak verir. 

                    

Ne Zaman (Sadakanın)  Kıymetini Vermelidir?

 

Yetişkin bir ihramlı, bir kara av hayvanını öldürdüğünde iki dil (ve salih) kimse bunun değerlendirmesini yapar. Eğer kıyme-L, bir he4y kurbanınınki kadar olursa, (bu fiili irtikâb eden ihram-ı) dilerse kurbanı satın alır, onu Harem hududları dahilinde keser e tasadduk eder; dilerse yemek satın alarak fakir fukaraya dağı-ır ve her fakire yarım sa' buğday verir; dilerse her fakire vereceği emek yerine bir gün oruç tutar. Öldürülen avın kıymeti, bir kur-tanın değerine ulaşmaz ise avx öldüren kimse yukarıda bahsedil-liği şekilde yemek satın almak ile oruç tutmak arasında bir tercih rapar.

İhramhmn karga, akrep, fare, ısırıcı köpek, sivrisinek, kan pire, kene yahut kaplumbağa veya av (niteliğinde) olmayan arşeyi öldürmesi halinde herhangi birşey lâzım gelmez.

 

 

Günün Sözü

"“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de istemedikçe, hakîkî îmân sâhibi olamaz.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.